Sociální oblast, zdravotnictví ...

 

Priority

 

Zavedení péče o děti od 2 do 3 let věku

Proč:

Reagujeme na aktuální situaci v oblasti péče o děti do 3 let věku. Současná legislativní úprava umožňuje čerpat rodinám rodičovský příspěvek rovněž v horizontu 2 let. Mnoho rodin i samoživitelů volí tento způsob z ekonomických důvodů, kdy si nemohou dovolit nižší příjem, než který dvouleté čerpání nabízí.

Stát již ovšem nenabízí možnost umístění těchto dětí do institucionální výchovy po dovršení dvou let a připravovaná legislativní úprava za potřebou silně pokulhává. Zajistíme možnost umístění 20 dětí ve věku od 2 do 3 let věku s trvalým pobytem v Prachaticích a spádových oblastí v profesionální institucionální výchově.

Jak:

Vypsání výběrového řízení na poskytování těchto služeb s přesnou definicí potřeb a kapacit.

Dopad na rozpočet města:

Zhruba 1 mil – 1,2 mil. – počítáno se spoluúčastí rodičů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Multifaktoriální dopad v oblasti ekonomické.

  • Možnost návratu rodiče do práce
  • Předcházení dluhové pasti
  • Jistota a možnost volby

 

Vytvoření efektivního a transparentního systému spolufinancování registrovaných sociálních služeb městem Prachatice

Proč: Poskytovatelé mají zájem o finanční prostředky města a město Prachatice se k finanční podpoře sociálních služeb zavázalo vzetím na vědomí Komunitního plánu sociálních služeb jako jednoho z důležitých a strategických dokumentů města.

Finanční podpora sociálních služeb městem Prachatice byla na Fórech zdravého města Prachatice mezi top 10 problémy, které trápí občany města Prachatice a umístila se i na předních příčkách v následných ověřovacích anketách.

Jak:

Na úrovni zástupců města Prachatice a poskytovatelů registrovaných sociálních služeb je nutné zahájit komunikaci a úzkou spolupráci, která bude mít za cíl tvorbu funkčního modelu financování služeb tak, aby v důsledku neefektivního rozdělování či nezájmu města o poskytovatele nedošlo k zániku sociálních služeb. Model spolufinancování by měl reflektovat priority města Prachatice v rámci sociálních služeb.

Dopad na rozpočet města:

Vyčlenit cca 1. mil. korun přímo na financování registrovaných sociálních služeb mimo grantové schéma města, mimo pečovatelskou službu, která je financována na základě výběrového řízení. Grantové schéma je určeno pouze na akce, ale poskytovatelé potřebují finanční prostředky přímo na poskytování služeb a na personální zajištění těchto služeb. Také MPSV požaduje po poskytovatelích vícezdrojové financování, kam by měly patřit i příspěvky obcí a doložení minimálně 10% spoluúčasti, což u služeb, které jsou například přímo ze zákona o sociálních službách bezplatné, je problém.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Udržení stávající fungující sítě sociálních služeb, v optimálním případě jejich rozvoj.

 

Pokračovat v  komunitním plánování sociálních služeb

Proč:

V rámci komunitního plánování v obou obdobích aktivního plánování se podařilo zmapovat skladbu poskytovatelů sociálních služeb a optimalizovat jejich počet podle potřeb a požadavků uživatelů těchto služeb. Je tam připraven prostor i další rozšíření o sociální služby na základě poptávky obyvatel.

Jak:

Připravit podklady pro další období komunitního plánování pro rok 2015 a dále. Pokračovat v setkávání pracovních skupin formou dobrovolnictví a připravovat podklady pro aktualizaci plánu.

Dopad na rozpočet města:

Pokud se budou sledovat granty Jihočeského kraje či MPSV a dalších subjektů, které vypisují granty i na tvorbu a aktualizaci komunitních plánu mělo by další komunitní plánování pokračovat bez finančního zatížení rozpočtu Prachatice.

Zastupitelstvo komunitní plán bere na vědomí a bývá označován za jeden ze strategických dokumentů města Prachatice.

Životní úroveň občanů:

Udržení životní úrovně a kvality života občanů na území města Prachatice, kteří jsou uživatelé registrovaných a doprovodných sociálních služeb, udržení a případný rozvoj sociálních služeb a nabídka pro budoucí zájemce o sociální služby.

 

Zřízení sociálních bytů ze stávajících nevyužitých bytů

Proč:

Každému člověku se může v životě stát, že dostane do tíživé osobní situace. Povodeň, požár či jiná živelná událost, situace po rozvodu nebo po ztrátě partnera a mnoho dalších závažných životních situací může přivést občany města Prachatice, že se ze dne na den ocitnou bez bydlení a nemají dostatečné finanční prostředky pro řešení své náhlé situace. Pro některé by mohlo být řešením využití sociálního bydlení se sníženým nájmem. Jednalo by se o byty, které budou zařízené a kde bude speciální režim užívání (bydlení na dobu určitou, nižší nájem, zájemce bez dluhů).

Jak:

Vytipováním několika bytů ze stávajícího bytového fondu, který je nevyužitý. Byty přiměřeně zařídit a obsazovat dle zvláštních pravidel výběru a velice operativně, třeba ze dne na den.

Dopad na rozpočet města:

V řádech desetitisíců na zařízení, protože byty jsou dnes volné, takže se sociální byty nemusí stavět. Naopak bude zde tržba za jejich využívání.

 Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané získají nástroj pro řešení kritické situace ve svém životě, kdy z různých důvodů nemohou hned najít své vlastní bydlení, nebo se předpokládá, že se do svého vlastního bydlení budou vracet.

 

Podpora založení a udržení praxí lékařů specialistů  ve městě Prachatice 

Proč: Město Prachatice bude podporovat, ale i vytvářet zázemí pro odborné lékaře, aby byla pro obyvatele města Prachatice zachována dostatečná zdravotní péče ve specializovaných oborech. V případě chybějícího lékaře specialisty se bude snažit o jeho získání a vytvoří podmínky pro jeho činnost. Město může vstoupit i do jednání se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobě chybí lékař se specializací endokrinologie a foniatrie, méně je očních a ušních lékařů.

Jak:

Vyjednávat se zdravotními pojišťovnami.

Dopad na rozpočet města:

Žádný.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Místně a časově dostupná zdravotní péče pro občany města Prachatice, kteří jsou nemocní či seniorského věku.

 

Podpora aktivit v rámci usnadnění návratu žen během či rodičovské dovolené do pracovního procesu.

Proč:

V rámci péče o nezletilého potomka během rodičovské dovolené se rodič mnohdy dostává ne vlastní vinou do náročné situace ve vztahu ke svému zaměstnání, a to buď z důvodu neochoty zaměstnavatele poskytnout danému zaměstnanci vhodné podmínky pro skloubení rodinného a pracovního života, nebo vlivem dlouhodobějšího odtržení od pracoviště a tím rovněž od možných změn v pracovních procesech či postupech. Výsledkem pak mnohdy bývá obtížné nebo úplně znemožněné znovu začlenění do pracovních kruhů. Logickým následkem těchto vlivů mohou následně být nejrůznější selhání pracovníka/pracovnice na poli profesním i osobním, které mohou vyústit v kolaps celé rodiny jakožto základní stavební jednotky společnosti.

Jak:

Mezi nejpodstatnější faktory, směřující ke snižování výše uvedených rizik, patří nejen otevřená podpora dílčím projektům a aktivitám ze strany subjektů působících na tomto poli ve městě Prachatice, ale rovněž aktivní komunikace zejména se zástupci významných zaměstnavatelů v našem městě a okolí.

Dopad na rozpočet města:

Vzhledem k možnostem získání finančních prostředků na tyto aktivity v rámci ESF bude dopad na rozpočet města Prachatice minimální.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

V případě vhodné a efektivní koordinace využitelnosti a zprostředkování daných aktivit bude pro dopad na rozpočet a životní úroveň občanů velmi pozitivní.