Volební program 2018 - 2022

 
 

Jsme PRO Otevřenou a spravedlivou radnici

 • Aktivní zapojování veřejnosti do otázek věcí veřejných
 • Podpora zavedení místního referenda jako nástroje pro rozhodování o důležitých nebo nejednoznačných otázkách
 • Spravedlivá správa věcí veřejných
 • Podpora elektronické komunikace úřadu
 • Pravidelné vyjadřování online vedeni města k aktuálním otázkám
 • Zveřejňování materiálů k projednání v zastupitelstvu města
 • Tiskové konference
 • Opětovné zřízení bytové komise
 • Zajištění kontinuálního interního auditu úřadu

 

Jsme PRO Rodiny

 • Adresná pomoc prachatickým rodinám na úhradu nákladů na vzdělávání a dalších rozvojových (zájmových) aktivit
 • Systematická podpora prorodinných aktivit pro občany Prachatic prostřednictvím programových dotací
 • Zřízení fondu na podporu talentovaných žáků
 • Podpora kvalitní výuky cizích jazyků v mateřských a základních školách
 • Zastřešení dětských hřišť – altánky proti slunci a dešti 

 

Jsme PRO Dobré hospodaření Prachatic

 • Vyrovnané hospodaření a transparentní zakázky včetně jejich zveřejňování na webových stránkách města včetně sledování efektivity příspěvkových organizací města
 • Podpora smysluplných oprav a nových staveb a zařízení ve městě

 

Jsme PRO Podporu podnikání

 • Zavedení 3 měsíčního bezplatného období u nových nájmů nebytových prostor
 • Vytvoření pěší zóny v ulici Poštovní
 • Opětovná podpora a zavedení trhů v Prachaticích
 • Snížení nájemného nebytových prostor o 10% u podnikatelů a o 20% u neziskových organizací
 • Realizace zastřešení a rozšíření městské tržnice u prodejny Mladých

 

Jsme PRO Životní prostředí a zdravé město

 • Zkvalitnění třídění recyklovatelných odpadů – Třídím, tedy šetřím
 • Zkvalitnění péče o městskou zeleň
 • Urbanistiku jako nutnost, nikoliv zbytečnost
 • Adresnou podporu péče o zeleň a záhony při bytových domech

 

Jsme PRO Investice

 • Dokončení revitalizace Štěpánčina parku
 • Rozvoj infrastruktury a zřízení fondu pro neinvestiční provozní výdaje v osadách
 • Výstavba skate areálu
 • Dohřívání vody v Huláku
 • Rozvoj individuální výstavby v rámci rozvojové plochy pro bydlení Pod Cvrčkovem
 • Rozvoj infrastruktury v  zahrádkářských koloniích včetně prověření případného rozšíření nebo zřízení dalších zahrádek pro zájemce z řad občanů Prachatic bydlících v bytech

 

Jsme PRO Kulturu a cestovní ruch

 • Zvýšení společensko-kulturní atraktivity centra města ve spolupráci s podnikateli v turistickém ruchu
 • Naučná stezka do Libínského pralesa
 • Koupě Chaty Libín na Libíně
 • Realizace sjezdové trati z Libína i pro kola
 • Zajištění cyklookruhů okolo města a v blízkém okolí

 

Jsme PRO Sport

 • Průběžné naplňování městské koncepce podpory sportu
 • Systematická a průhledná podpora sportovních aktivit prostřednictvím programových dotací
 • Výstavba hřišť a sportovišť v osadách

 

Jsme PRO Pomoc potřebným

 • Systematická podpora sociálních a doprovodných služeb prostřednictvím programových dotací
 • Podpora a naplňování komunitního plánování
 • Podpora dobrovolnictví a pomoc neformálním pečovatelům
 • Zajištění plnohodnotného veřejného opatrovnictví

 

Jsme PRO Prachatice

 • Revize a následná optimalizace výše nájemného
 • Podpora občanských iniciativ
 • Znovuotevření otázky dobrovolného prodeje bytů stávajícím nájemníkům, v případě zájmu celého domu/vchodu
 • Prověření možnosti zřízení startovacích bytů ze stávajících nevyužitých bytů 
 • Prověření možnosti zřízení oddychové stezky „Tankovka“ včetně povrchu pro bruslení na in line bruslích
 • Nezvyšování místních daní a poplatků
 • Zřízení dostupných ohnišť pro obyvatele Prachatic
 • Posílit možnost parkování v Národní ulici i jiných částech města a osad Prachatic