Hlavní body volebního programu PRO Prachatice

 

 Kandidáti a kandidátky do komunálních voleb 2010 se shodli na volebním programu zaměřeném především na tyto oblasti samosprávy města Prachatice:

 • Vyrovnané a úsporné hospodaření města

 • Průhledné veřejné zakázky velkého i malého rozsahu

 • Zkvalitnění výkonu veřejné správy

 • Přiblížení jednání a písemností samosprávy občanům

 • Zřízení pouze jedné uvolněné funkce místostarosty

 • Provozování vodního hospodářství městskou firmou

 • Zvýšení právní jistoty nájemníků městských bytů

 • Otevření diskuse o prodeji městských bytů do osobního vlastnictví stávajícím nájemníkům za vyvážených podmínek

 • Rozšíření místního televizního vysílání o více poskytovatelů

 • Zachování optimální sítě sociálních služeb

 • Spolupráci s místními organizacemi a spoluobčany na utváření občanské společnosti

 • Čerpání finančních prostředků z národních zdrojů a strukturálních fondů EU

 • Zřízení čestné funkce zdravotnického ombudsmana

 • Pořádání osvětových přednášek zaměřených na prevenci chorob, reformu zdravotnictví a další aktuální témata

 • Založení spolkového domu v Prachaticích

 • Udržení všech tří základních škol v Prachaticích

 • Propojení vzdělávacích aktivit s potřebami trhu práce a podnikatelského sektoru
  v Prachaticích

 • Celoroční podporu sportovních a volnočasových aktivit pro všechny generace

 • Podporu organizací nabízejících sportovní a volnočasové aktivity

 • Údržbu a péče o mobiliář dětských a sportovních hřišť i odpočinkových zón

 • Rozvoj stávajícího odpadového hospodářství

 • Odstranění formálního nazíráním problematiku veřejné zeleně

   

 

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM PRO PRACHATICE V DETAILECH

 

V oblasti EKONOMIKY sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

 

VYROVNANÉ A ÚSPORNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Město Prachatice zde bylo a bude i po nás, a proto dobrý hospodář myslí na budoucnost, tvoří rezervy a zbytečně neutratí ani korunu. Chceme vyrovnané rozpočty. Případné půjčky použijeme jen na projekty, které budou mít jistou návratnost.

Plnění k 31.12.2011: Závěrečný účet města bude pravděpodobně za rok 2011 schodkový, protože jsme neobdrželi do konce roku 2011 předpokládané dotace na zateplení ZŠ Vodňanská a č.p. 1008-1009. To ale neznamená, že byhom peníze prohospodařili. Pouze část příjmů přijde na účet až v roce 2012.

Plnění k 31.12.2012: Závěrečný účet města za rok 2011 byl ve schodku cca 3 mil. Kč. Rozpočet pro rok 2012 byl vyrovnaný a závěrečný účet by měl zbýt přebytkový i díky tomu, že došly dotační peníze, které jsme neměly v roce minulém. Rozpočet na rok 2013 je nastaven obdobně. 

Plnění k 31.12.2013: Rozpočet byl přebytkový oproti schválenému

 

 

VYŠŠÍ PRÁVNÍ JISTOTU NÁJEMNÍKŮ OBECNÍCH BYTŮ

Stávající nájemní smlouvy uzavírané Městskou správou bytů a domů Prachatice na dobu určitou nedávají právní jistotu bydlícímu, který řádně platí a plní povinnosti nájemníka. Je tak odkázán jen na rozhodnutí pronajímatele, zda mu nájem prodlouží nebo ne. Může se tak ocitnout ze dne na den legálně "na dlažbě". Stávající a budoucí smlouvy budou doplněny o ustanovení, ve kterém bude napsáno, že v případě, že si nájemník řádně plní své povinnosti, bude smlouva automaticky prodloužena. Dále o ustanovení, že každý nájemník musí být upozorněn na možnost neobnovení smlouvy v případech, že prokazatelně neplní své povinnosti.

Plnění: Schváleno RM na zasedání 6.1.2011 SPLNĚNO

 

ZRUŠENÍ DRAŽEB NÁJEMNÉHO A NÁVRAT K PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ POMOCÍ PRŮHLEDNÉHO A VEŘEJNÉHO POŘADNÍKU

Dražby nájemného nepřináší, kromě krátkodobého zvýšení přijmu za nájem, jiné hodnoty. Naopak jsou zárodkem konfliktů a problémů v případě nedostatku finančních prostředků těch nájemníků, kteří vydražili bydlení za vysoké nájemné. Průhledný pořadník s jasně stanovenými kritérii je základem pro otevřené a spravedlivé přidělování bytů.

Plnění k 4.3.11: Vzhledem ke stávající dohodě s koaličním partnerem ODS zatím NEPLNĚNO

 

OTEVŘENÍ DISKUSE O PRODEJI MĚSTSKÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ STÁVAJÍCÍM NÁJEMNÍKŮM

Jedna z cest, jak řešit problematiku a napětí v nájemním bydlení, je prodej celých bytových domů stávajícím nájemníkům (tam, kde to bude možné, a pokud je budou chtít koupit) za podmínek, které budou výhodné jak pro kupujícího, tak pro Město Prachatice, a tím i pro všechny občany. Proto chceme otevřít seriózní diskusi se všemi zainteresovanými subjekty, která by přinesla pravidla pro realizaci konkrétních prodejů. Utržené peníze by neměly jít primárně do rozpočtu města, ale měly by být uloženy do komodit, které umožní jejich užití, nikoliv znehodnocení. Část prostředků lze také investovat tak, aby trvale přinášely zdroj příjmu do obecního rozpočtu. Variant, jak využít a neznehodnotit získané peníze, existuje více.

Plnění k 4.3.11: Diskuse zatím neproběhla, budeme ji však chtít iniciovat 

Plnění k 8.5.2011: MSBD připravuje možnosti privatizace bytového fondu - podmínky, postupy atd. k projednání v radě města v období do konce prázdnin

Plnění k 31.12.2011: Privatizace stále nezahájena, opět budeme intrepelovat pana starostu, který je garantem této činnosti dle rozdělení vedení odborů a společností kolaiční dohodou

Plnění k 31.12.2012: Byl již dohodnut postup při privatizaci bytů, kdy mělo zažádat o odprodej do osobního vlastnictví min. 70% stávajících nájemníků. Vzhledem k více právním názorům, že nelze prodávat byty do osobního vlastnictví jinak než za tržní hodnotu, tak zatím privatizace zahájena nebyla

Plnění k 31.12.2013: jako v roce 2012

 

TRANSPARENTNÍ A PRŮHLEDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK -
- VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO TRŽIŠTĚ ZAKÁZEK S VEŘEJNOU KONTROLOU

Je nutné co nejvíce otevřít a zprůhlednit výběr firem v oblasti malých zakázek vyhlašovaných Městem Prachatice, případně jeho společnostmi. Otevření soutěže povede k úspoře městských financí a zpřístupnění městských zakázek více firmám. Jediným kritériem bude cena. Do soutěže se budou moci hlásit pouze firmy, které splní základní kvalifikační předpoklady. U zakázek malého rozsahu vytvoříme ve spolupráci s Oblastní hospodářskou komorou Prachatice a dalšími profesními sdruženími databázi firem z Prachatic a okolí, které jsou schopné zakázky plnit. Databáze bude co nejširší a umožní tím skutečnou soutěž. Bude záležet pouze na ceně a kvalitě prací, každá firma bude moci ukázat, jaká ve skutečnosti je. Základem pro soutěž budou kvalitně připravené podklady, které co nejvíce eliminují neúměrně nízké ceny a jejich následné zvyšování více pracemi. Firmy se budou moci účastnit soutěže on-line. Na internetu bude po celou dobu zveřejněn průběh soutěže včetně veškerých zásahů do systému. V praxi to znamená, že Město Prachatice vyhlásí zakázku, umožní firmám seznámit se s dokumentací a nechá je po stanovenou dobu vkládat nabídkové ceny do systému. Nabídky se budou zobrazovat tak, že bude viditelná pouze cena, nikoliv zadávající firma. Zakázku získá firma, která nabídne nejnižší cenu. Součástí aplikace bude i statistika základních cen u dodávek, která umožní obecnou orientaci ve skutečných realizačních nákladech a dalších ukazatelích.

Plnění k 4.3.11: Směrnice je v přípravena, projednána s vedoucími odborů a řediteli zřizovaných organizací. Dopracovává se webové rozhraní pro zveřejňování informací. Předpoklad odsouhlasení a uvedení v život je duben - květen 2011.

Plnění k 8.5.2011: Směrnice č. 5/2011 o zadávání veřejných zakázek byla schválena v RM dne 2.5.2011 SPLNĚNO

Plnění k 31.12.2011: přidáno hodnocení prací zadavatelem a uvažujeme nad el. aukce pro příští rok pro komodity jako je el. energie, plyn atd. - podle stavu smluv.

Plnění k 31.12.2012: Směrnice s drobnými úpravami (řešení havarijních stavů, přímé zadávání, atd.) je využívána všemi subjekty zřizovanými městem Prachatice. Proběhla kontrola plnění směrnice za rok 2011 v dubnu a kromě některých neplnění především TH Prachatice všechny ostatní subjekty směrnici naplňovaly. El. energie na rok 2013 byla nakoupena přes burzu a mírnou slevou oproti roku 2012

Plnění k 31.12.2013: Směrnice je využívána, častěji ji využívají zadavatelé k neadresnému zadávání i případě zakázek pod 800 tis. Kč.

 

PROVĚŘENÍ VÝSTAVBY SUPERMARKETU TESCO V LOKALITĚ U KOMERČNÍ BANKY

Výstavba TESCA v lokalitě u Komerční banky není nejvhodnějším řešením. Pokud bude možnost od smlouvy odstoupit, budeme tuto variantu podporovat. Případně podpoříme variantu přesunu stavby mimo město.

Plnění k 4.3.11: Investor musel zahájit výstavbu do 3.3.2011. Rada 7.3. bude projednávat možnosti okamžitého svolání zastupitelstva, resp. pověření k odesání výzvy k zahájení prací, aby se lhůta prpo zahájení zbytečně neprodlužovala a bylo možné případné odstoupení od smlouvy projednat v zastupitelstvu co nejdříve.

Plnění k 8.3.2011: R. Zeman a K. Štěpán ( A. Tjanovsá nebyla z pracovních důvodů na radě města přítomná) hlasovali pro okamžité zaslání výzvy a svolání zastupitelstva. Viz zápis z RM, který bude k dispozici do cca  10 dnů. PLNĚNO

Plnění k 8.5.2011: TESCO nezahájilo ve lhůtě do 23.4.2011 výstavbu. Město Prachatice odstoupilo od smlouvy a připravuje dohodu ve spolupráci s TESCO o navrácení plnění. SPLNĚNO

 

OBNOVENÍ TRADICE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI VÝPĚSTKY A ŘEMESLNÝMI PRODUKTY NA NÁMĚSTÍ

Ke koloritu měst na celém světě patří tržnice. V evropských podmínkách se jedná o tradici od středověku. Právo trhu bylo privilegium, jež obec činilo městem. Za totality v souvislosti s potlačením podnikání zanikla i tradice trhů. V našem městě se ji nepodařilo obnovit ani po dvou desítkách let. Navzdory skutečnosti, že ve Lhenicích se ve velkém pěstují třešně, nelze je v Prachaticích v sezóně koupit. Za šumavskými jogurty a sýry se zákazník musí vypravit na některou z farem, totéž platí o uzeninách. Prodavači medu, hub a jiných lesních plodin obvykle postávají podél silnic. Provoz tržiště nelze vnímat jako přínos pro městskou kasu, ale jako službu veřejnosti.

Plnění k 4.3.11: Projekt je připraven, bude projednán na radě města 7.3. První trh by měl být v Prachaticích již v dubnu.

Plnění k 8.3.2011: RM schválila způsob provozování trhů. 1. bude v Poštovní ulici 23.4.2011 PLNĚNO

Plnění k 8.5.2011: trh již v dubnu proběhnul, další je plánovaný na květen, trhy jsou obnoveny. SPLNĚNO

Plnění k 31.12.2011: Připravují se trhy na rok 2012 a to na základě vyhodnocení letošního roku. SPLNĚNO

Plnění k 31.12.2012: Trhy proběhly opět ve spoluprácí s OS Pod povrchem a byly navštěvovány. Dále proběhnuly již druhé vepřové hody na Kostelním náměstí. SPLNĚNO

Plnění k 31.12.2013: Zvolený formát stále funguje

 

NEZVYŠOVÁNÍ MÍSTNÍCH DANÍ A POPLATKŮ

Místní daně a poplatky budeme zvyšovat jen v nezbytných případech, kdy jiná opatření již nejsou nebo nemohou být účinná. Vycházíme z předpokladu, že každého z nás by mělo žití v našem městě stát jen nezbytně nutné prostředky.

Plnění k 1.1.11: Poplatky se pro rok 2011 nezvyšují - RM 6.1.2011 nedoporučila zvýšení poplatků  PLNĚNO

Plnění k 31.12.2011: Pro příští rok se nezvyšují ani poplatky, ani daně. PLNĚNO

Plnění k 31.12.2012: Poplatky a místní daně se pro rok 2013 nezvyšují PLNĚNO

Plnění k 31.12.2013: Poplatky a místní daně se pro rok 2014 nezvyšují PLŇENO

 

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PŘÍMĚSTSKÝCH OSAD A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ

Zahrádkářské kolonie a osady jsou legitimním místem, kde lidé žijí nebo se rekreují. Budeme podporovat vhodný rozvoj infrastruktury podle finančních možností a přiměřenosti řešení.

Plnění k 8.5.2011: Byla snaha o zřízení zastávky ČD na leptáčské zahrádkářeské kolonii. Bohužel z technických důvodů nelze zřídit.

Plnění k 31.12.2011: Předložili jsme studii na odkanalizování Lib. Sedla - nebyla přijata zastupitelstvem.

Plnění k 31.12.2012: Na Libínském Sedle proběhla anketa k připojení na kanalizace, v roce 2013 bychom rádi udělali projektovou dokumentaci

Plnění k 31.12.2013: Kanalizace na Libínské Sedle se projektuje v dohodě se Starými Prachaticemi

 

ZAHÁJENÍ DISKUSE O VYTVOŘENÍ JEDNÉ MĚSTSKÉ OBSLUŽNÉ ORGANIZACE PRO TEPLO, VODU, MĚSTSKÉ BYTY A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PRACHATICE

Jedna obslužná organizace bude silnějším partnerem pro město i další organizace a může efektivněji zajistit, kromě výkonu stávajících prací, např. vyúčtování vody, tepla, nájemného atd.

Plnění k 31.12.2011: Zatím nedošlo k tomuto bodu.

 

ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VODNÍHO A TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ -
- SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH ZTRÁT, ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI, ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Vodní hospodářství může více využívat místní zdroje. Navrhujeme zrušit smlouvu o provozování externí firmou a celou soustavu provozovat městskou společností. Tím dojde k úspoře minimálně formou odbourání režijních nákladů a odvodu zisku mimo Prachatice. Navíc bude zachován nebo i posílen tým místních pracovníků. Teplo patří k základním životním potřebám. Pokud může město kvalitu dodávky a její cenu ovlivnit tak, aby vše bylo přiměřené, musí této problematice věnovat náležitou pozornost. Tepelné hospodářství je náročné z mnoha ohledů - nutnost 100% dodávek tepla a teplé vody, vysoké investiční a provozní náklady. Otevřeme diskusi nad možnostmi využívání odpadního tepla z kanalizace, střech panelových domů k instalaci kolektorů na výrobu TUV - teplé užitkové vody a dalších technických a ekonomických řešení, včetně možnosti instalace fotovoltaických panelů na krytí spotřeby nejen pro potřeby tepelného hospodářství.

Plnění k 1.1.11: V přípravě změna provozování vodního hospodářství - prověření všech možností tak, aby byla zvolena nejefektivnější varianta. TH připravuje instalaci tepelných čerpadel na využití zbytkového tepla na kotelně, resp. na VS. TH snižuje o několik Kč cenu GJ pro rok 2011.

Plnění k 8.5.2011: V oblasti vodního hospodářství byl vytvořený podrobný materiál a výpočet pro provozování vodního hospodářství TS. Po projednání v radě města bylo rozhodnuto sledovat všechny varianty možného provozování a nyní se připravuje zadávací dokumentace pro koncesní řízení na případného provozovatele, kde kromě jiných je i jasné stanovení ukončení koncesní soutěže a rozhodnutí se pro vlastní provozování.

Plnění k 31.12.2011: Koncesní řízení pokračuje, hned v lednu bychom měli znát ceny jak od TS, tak ostatních uchazečů v koncesním řízení. Tepelné hospodářství - velký pokrok neučiněn, odpojují se domy a přecházejí na topení tep. čerpadly. Se vší vážností je nutné se zabývat v roce 2012 tímto problémem.

Plnění k 31.12.2012: Koncesní řízení dopadlo tak, že jej vyhrála firma ČEVAK a zároveň byla levnější oproti nabídce TS Prachatice. s.r.o. Po zralé úvaze jsme se rozhodli dát přednost nižší ceně pro odběratele a částečně tak nenaplnit tento bod volebního programu.

V oblasti Tepelného hospodářství Prachatice,s.r.o. jsme otevřeli debatu nad možným řešením problému s vysokou cenou tepla - firma ČEZ učinila nabídku na provozování soustavy za cenu cca 600 Kč vč. DPH za GJ. Nakonec po proběhlých jednáních v pracovní skupině se zastupitelstvo přiklonilo k pokračování provozování vlastní společností, která má do na začátku roku 2013 zahájit výrobu tepla a el. energie z kogeneračních jednotek. Cena by měla být i nadále vyšší než z technologie tepelných čerpadel. PRO Prachatice nesouhlasily s tímto modelem, protože neproběhla žádná objektivní soutěž technických  řešení a nabídek cen a neřeší nižší konkurenční cenu a  pořízení kogenerací na úvěr bez dalších řešení účinnosti rozvodů je příliš rizikové.

Plnění k 31.12.2013: Vodní hospodářství je provozována na zákaldě koncese - meziroční nárůst ceny 5 hal. /m3; tepelné hospodářství připravilo  a realizuje opatření ke snížení ceny tepla zefektivněním provozu sítě a instalací kogenerací

 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI – V CENTRU A DALŠÍCH ČÁSTECH MĚSTA - S DŮRAZEM NA PROSTUPNOST, BEZPEČNOST CHODCŮ A PARKOVANÍ

Doprava a parkování je palčivý problém, kdy je nutné citlivě rozšiřovat parkovací místa, včetně placených rezidenčních míst, a hledat další řešení pro zvládání stále silnější osobní automobilové dopravy, jako je např. přejezd přes škvárové hřiště na Šibeničním vrchu nebo problematika zajištění výkopů a stavenišť komunikací během výstavby.

Plnění k 1.2.11: Na náměstí se od 1.2.2011 bude zkušebně během pracovních dnů parkovat i po obvodu volné části náměstí. Kontrola stavu k 4.3.11: Parkování probíhá, jde o věc rozporuplnou a uživatelé se učí respektovat dobu platnosti parkování. Od 1. dubna 2011 bude otevřeno k parkování pro nákladní automobily parkoviště u Klimy.

Plnění k 31.12.2011: Parkování na náměstí bylo usnesením RM zrušeno, návrat ke stavu původnímu. Parkování na Krumlovské ulici pro kamiony bylo zrušeno pro nezájem.

Plnění k 31.12.2012: Proběhla rekonstrukce Rumpálovy ulice, kde byly zřízeny nové chodníky, oprava chodníků v části Na Sadech, dokončena regenerace sídliště - V. bytový okrsek, kde byly opraveny a chodníky, zřízená nová parkovací místa v okolí č.p. 1001, 1002. Na základě ankety bylo zachované dětské hřiště na konci ulice Černohorská. Dále bylo v rámci údržby opraveno mnoho chodníků a komunikací

Plnění k 31.12.2013: Zhotoven chodník do průmyslové zóny, revitalizace komunikací v okolí čp. 1001,1002 a další investiční akce

 

ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBY POD CVRČKOVEM

Pozemky Pod Cvrčkovem jsou dlouhodobě určené územním plánem k rozvoji a bude nutné, buď vlastními prostředky, či pomocí jiného investora, vybudovat infrastrukturu pro výstavbu. Není vhodné, aby se lokalita rozvíjela živelně a podle momentální potřeby jednotlivých investorů.

Plnění k 4.3.11: Otevřeli jsme opětovně téma střelnice a hlukové zátěže z jejího provozu a bude co nejdříve svolané jednání v této věci.

Plnění k 9.5.2011: Byla vybrána firma ke zpracování hlukové studie, která by měla být hotová do konce prázdnin.

Plnění k 31.12.2011: Hluková studie zpracovaná a dodaná ke konci roku. Ihned v novém roce se chceme touto otázkou zabývat.

Plnění k 31.12.2012: Pracovní skupina složená ze střelců, pracovníků města a místostarosty našla místo, kam bude střelnice přemístěna a došlo k dohodě nad financováním. Na konci roku město odkoupilo od soukromého vlastníka část komunikace Na sadech před Kůtů. Stále zbývá ještě dovykoupit kousek komunikace před Tribase a souběžně zahájit jednání o přípravě ZTV.

Plnění k 31.12.2013: Jednání o majetkové konsolidaci u firmy Tribase se nepohnuly kupředu. proběhla ale architektonická soutěž na zástavbu lokality Cvrčkova, bude následovat zastavovací studie.

 

 

V oblasti VEŘEJNÉ SPRÁVY sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

PŘIBLÍŽENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBČANŮM

Správa města by měla být podrobena veřejné kontrole. Všichni občané Prachatic mají právo vědět, jak jednotliví zastupitelé argumentují a hlasují. Ne každý však má možnost osobně se účastnit jednání zastupitelstva. V záplavě každodenních starostí také není jednoduché sledovat termíny zastupitelstev nebo se seznámit s aktuálními zápisy na úřední desce Města Prachatice.

Z tohoto důvodu chceme zasedání zastupitelstva natáčet a záznam umístit na internetu. Pomocí hromadného zasílání zpráv budeme zaregistrovaným účastníkům zasílat zápisy do jejich emailových schránek. Zasadíme se o zveřejnění audiovizuálních záznamů jednání a rozesílání zápisu registrovaným zájemcům v elektronické formě.

 Plnění k 1.1.11: Projekt je v přípravě, automatické mailové rozesílání zápisů a dalších informací (resp. hyperlinků) je v doplnění aplikace do stránek města; zveřejnění videozáznamů se připravuje - musí být schválený upravený jednací řád zastupitelstva.

Plnění k 4.3.11: Automatické rozesílání emailů s hyperlinky na zápisy je funkční, zveřejnění videozáznamů probíhá - viz jednací řád zastupitelstva města. SPLŇENO

Plnění k  31.12.2012: Byly připravované nové webové stránky, avšak nebyly zrealizované, úkol platí pro rok 2013

Plnění k 31.12.2013: Webové stránky jsou zhotovené a funkční, byťz neobsahují veškeré moderní prvky pro komunikaci s veřejností.

 

JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A MĚSTSKÉ RADY

Je určitě zajímavé a průhledné, pokud voliči ví, jak každý zastupitel hlasoval. Proto chceme, aby byla jednotlivá hlasování zapisovateli zaznamenána a byla součástí zápisů. Jsme přesvědčení, že je důležité znát názor občanů na projednávanou problematiku, například formou internetových anket, vložením lístku s otázkou do Radničního listu. Proto podpoříme cesty vedoucí k aktivnímu zapojení občanů do veřejného života a užší spolupráci s osadními výbory, spolky a zájmovými sdruženími.

Plnění k 1.1.11í: Jednací řád rady města obsahuje jmenovité hlasování, zápisy z rady jsou na www.prachatice.cz v pdf formě včetně tabulky se jmenovitým hlasováním.

Plnění k 4.3.11: Zápisy ze zastupitelstva města obsdahují tabulku se jmenovitým hlasováním a jsou zveřejněny na webu města a zasílány hyperlinky infomailem.  SPLNĚNO

Plnění k 31.12.2012: Zastupitelstvo používá elektronické hlasovací zařízení, které je více přehledné pro hlasující i občany.

Plnění k 31.12.2013: Beze změny

 

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY VYSÍLÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE O DALŠÍ PROGRAMY

Televize je stále fenomén, a proto chceme, aby město více podporovalo různorodost vysílání, které nutně nemusí být úplně technicky dokonalé. Podstatné je, aby bylo divácky zajímavé, a přitom nezávislé, aby umožnilo, např. dětem nebo mládeži, vlastní tvorbou rozvíjet kulturní i zpravodajskou místní televizi. Podporu si představujeme formou využívání bezplatného kanálu nebo rozdělením finančního příspěvku na televizní tvorbu pro více subjektů.

 

Plnění k 31.12.2011: Zatím neřešeno.

Plnění k 31.12.2012: Zatím nedořešeno.

Plnění k 31.12.2013: Neřešeno, naopak místostarosta R. Zeman byl vystaven útokům stávajícího provozovatele J. Voldřicha z důvodu opětovného otevření názoru na zbytečné placení infokanálu. J. Voldřich také neumožňuje vysílat školní vysílání. Možnost šířit lokální program vzduchem nebyl ani rozdiskutován.

 

ZŘÍZENÍ POUZE JEDNÉ POZICE UVOLNĚNÉHO MÍSTOSTAROSTY

Dva uvolnění místostarostové jsou pro město velikosti Prachatic zbytečným nákladem. Objem práce lze rozdělit mezi uvolněného starostu a místostarostu.

Plnění k 16.11.10: Pouze jeden místostarosta. SPLNĚNO

 

TRANSPARENTNÍ, PROFESIONÁLNÍ A PŘÍSTUPNOU VEŘEJNOU SPRÁVU

Každý úředník musí být nejenom odborníkem, ale také osobou schopnou vcítit se do potřeb a postavení občanů.

Plnění k 31.12.2011: Snaha o trvalou komunikaci s pracovníky úřadu, aby se chovali korektkním způsobem k občanům.

 

OPTIMALIZACI POČTU ODBORŮ A JEJICH NÁPLNĚ

Chceme zahájit odbornou diskusi nad možnostmi sloučení, redukce, nebo naopak vzniku nových odborů, které by lépe odrážely potřeby jak samosprávy, tak i přeneseného výkonu státní správy. Také chceme pro veřejnost rozšířit úřední hodiny u vybraných agend, a to na základě pilotních projektů a jejich vyhodnocení.

Plnění k 31.12.2011: Zatím vážněji neřešeno.

Plnění k 31.12.2012: V roce 2012 nebylo řešeno.

Plnění k 31.12.2013: V roce 2013 byl posílen odbor kultury - tabulkově, ne fakticky o jednu osobu. Jinak neřešeno.

 

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PRACOVIŠŤ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU PRO POKRYTÍ SPÁDOVÉ OBLASTI PRACHATICKA

Podpora zachování stávajících pracovišť státní správy ve městě je důležitá z hlediska jejich dostupnosti pro občany Prachaticka.

Plnění k 31.12.2011: Trvalá snaha o tuto podporu.

Plnění k 31.12.2012: Pokračuje snaha o tuto podporu.

Plnění k 31.12.2013: DTTO

 

 

V oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ POLITIKY sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

PRO Prachatice se hlásí v oblasti sociálních služeb a sociální politiky k pomoci spoluobčanům, kteří se z důvodů zdravotního či sociálního znevýhodnění dostali do náročné životní situace a nemají prostředky, sílu či možnost takovou situaci sami řešit, avšak aktivně se na jejím řešení podílejí a nezneužívají sociální systém. PRO Prachatice budou podporovat takové aktivity, které vedou k zamezení či omezení nežádoucích společenských jevů ve městě. Budou spolupracovat s poskytovateli dostupných a efektivně poskytovaných sociálních služeb.

 

ZACHOVÁNÍ OPTIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PRACHATICE

Budeme prosazovat a podporovat rozvoj takových sociálních služeb, o které mají občané opravdový a prokazatelný zájem, a tak zamezíme zbytečnému financování neefektivních služeb. Zaměříme se na podporu terénních sociálních služeb, které napomáhají uživateli žít ve svém přirozeném prostředí nebo aktivně řešit svoji náročnou životní situaci. Podpoříme utvoření kooperující sítě sociálních služeb s cílem poskytovat kvalitní, místně i časově dostupné sociální služby.

Plnění k 31.12.2011: Zastupiteleé PRO Prachatice se účastní komunitního plánování - viz bod níže, průběžná snaha o naplňování bodu, ale zatím bez zřetelného výstupu.

Plnění k 31.12.2012: Navrhovali jsme větší objem financí na dofinancování sociálních služeb v obvodu města Prachatice, ale tento názor nenašel souhlasné stanovisko u ostatních zastupitelů

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

POKRAČOVÁNÍ V JIŽ ZAPOČATÉM KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování sociálních služeb zaměříme na Prachatice jako obec s rozšířenou působností. Plán provážeme se Střednědobým plánem sociálních služeb Jihočeského kraje a se Strategickým plánem rozvoje města Prachatice. Zaměříme se na podporu takových sociálních služeb, které plní i funkci preventivní a podílejí se na snižování sociálně nežádoucích jevů na území Města Prachatice.

Plnění k 8.5.2011: Na komunitním plánu se pracuje, členy pracovní skupiny jsou R. Zeman, A. Tajanovská, M. Veselá a J. Traore.

Plnění k 31.12.2011: Projekt je stále v platnosti.

Plnění k 31.12.2012: Komunitní plánování - plán byl dokončen a schválen zastupitelstvem.

Plnění k 31.12.2013: Komunitní plánování je v procesu, dále se plánuje, hodnotí výsledky v této oblasti a připravují se podklady pro nový plán na roky 2015-2017

 

SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI A SPOLUOBČANY NA UTVÁŘENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Zajistíme pravidelnou informovanost občanů o existujících sociálních službách na území města Prachatice a vyzveme je ke spolupráci na utváření sítě služeb, například participací na komunitním plánování sociálních služeb. Zaměříme se i na spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, nestátními neziskovými organizacemi, školami a dalšími subjekty při prevenci společensky nežádoucích jevů ve společnosti. Podporujeme otevřenou komunikaci s občany při spolupráci na realizaci osvěty, besed a informačních kampaní zaměřených na občanskou společnost přátelskou k rodinám, starším spoluobčanům, osobám se zdravotním znevýhodněním a občanům v sociální nouzi. Zelenou u nás mají projekty zaměřené na rodiny, rodinné soužití a předcházení ohrožení rodiny.

Plnění k 31.12.2011: Plněno např. formou setkávání v rámci programu Zdravé město Prachatice

Plnění k 31.12.2012: Plněno obdobně jako v roce 2011

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z NÁRODNÍCH A NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ

Jsme otevřeni spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi při přípravě a předkládání projektových žádostí a následné realizaci projektového záměru se zaměřením na rozvoj sociálních služeb ve městě. Aktivně se budeme podílet na získávání finančních prostředků z národních i nadnárodních zdrojů. Navrhujeme každoroční vyhlašování grantového řízení na podporu sociálních služeb ve městě Prachatice.

Plnění k 31.12.2011: Průběžný monitoring zdrojů - každý vedoucí pracovním dostává aktualizované info od KP projektu.

Plněnní k 31.12.2012: Plněno obdobně jako v roce 2011

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

 

V oblasti ZDRAVOTNICTVÍ sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

ZŘÍZENÍ FUNKCE MÍSTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO „OMBUDSMANA“

Město není zřizovatelem žádného zdravotnického zařízení, nemá nástroje k jejich řízení. Přesto lze na místní úrovni leccos zlepšit a řešit. Mnohé problémy vznikají na základě nedostatku informací. Navrhujeme proto, aby jeden ze zastupitelů, nebo zastupitelstvem pověřená osoba se plně věnovala problematice zdravotnictví. Jejím úkolem bude kontakt s občany (přijímání podnětů, přání a stížností), ale také udržování permanentní komunikace se zdravotníky a managementem místních zdravotnických zařízení.

Plnění k 31.12.2011: Zatím neřešeno.

Plnění k 31.12.2012: Zatím neřešeno.

Plnění k 31.12.2013: Zatím neřešeno.

  

VĚTŠÍ ZDRAVOTNICKOU OSVĚTU

Ideálním stavem není nemoci léčit, ale předcházet jejich vzniku. Cestou k účinné prevenci je zdravotnická osvěta. Systém českého zdravotnictví vyžaduje zásadní reformu, realizace shora naráží na bariéry dezinformace a nevědomosti. Občanům je nutno objasňovat principy reformy i konkrétní dopad na fungování místního zdravotnictví. Podporujeme veřejné besedy s odborníky, přednášky věnované prevenci závažných onemocnění a významným aktuálním tématům s dopadem na obyvatelstvo Prachaticka (například zdravotnická reforma, atd.)

Plnění k 31.12.2011: Zatím neřešeno.

Plnění k 31.12.2012: Zatím neřešeno.

Plnění k 31.12.2013: Zatím neřešeno - i z důvodu nezájmu odborníků o tuto práci

  

STÁLÉ ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY A KAŽDODENNÍHO VÝDEJE LÉKŮ

Dostupnost lékařské pohotovostní služby, tj. ošetření akutních problémů v noční době, o sobotách, nedělích a svátcích, není dořešena, převládá tendence jejího dalšího omezování. Pohotovostní výdej léků vůbec není zajištěn.

Plnění k 31.12.2011: Snaha o koordinaci lekárníků nebyla korunovaná dohodou o službách o víkendech.

Plnění k 31.12.2012: Na základě výsledku jednání v roce 2011 neřešeno.

Plnění k 31.12.2013: Dtto

 

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, PEDIATRŮ, STOMATOLOGŮ

Generační obměna lékařů má negativní dopad na dostupnost základních služeb. Aktuálně se projevuje nedostatkem stomatologů, ale hrozí i dalším odbornostem. Naší snahou bude situaci nejen monitorovat, ale vytvořit systém pobídek, aby ve městě zůstal zachován potřebný rozsah terénních služeb.

Plnění k 31.12.2011: Zatím nedošlo k aktivní podpoře.

Plnění k 31.12.2012: Ve městě přibyl další stomatolog, kterému jsme aktivně pomáhali s pronájmem ordinace, koordinací stavebních úprav atd.

Plnění k 31.12.2013: V Prachaticích jsou nyní relativně mladí stomatologové, tzn. tato důležitá zdravotní služba je funkční.

 

ZABRÁNĚNÍ REDUKCE SLUŽEB LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ NEMOCNICE A PODPORA ZACHOVÁNÍ ORTOPEDICKÉ OPERATIVY

Město Prachatice si nelze představit bez fungující nemocnice. Její existence není pojištěna morálními nároky a zbožnými přáními. V současné době se nemocnice potýká se složitými ekonomickými a personálními problémy, které by mohly vyústit v omezení či rušení stávajících služeb. V rámci našich kompetencí a možností budeme podporovat koncepci, která občanům zajistí dostupnost i standardní kvalitu základní lůžkové péče.

Plnění k 31.12.2011: Petiční podpora zachování financování nemocnice.

Plnění k 31.12.2012: Obdobně jako v roce 2011.

Plnění k 31.12.2013: Aktivně neřešeno.

 

 

V oblasti ŠKOLSTVÍ sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

  

UDRŽENÍ VŠECH 3 ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Budeme usilovat o udržení činnosti všech tří základních škol, v návaznosti na demografický vývoj. Podporujeme vzájemnou spolupráci a koordinaci činností základních, ale i středních škol. V rámci efektivního hospodaření budeme aktivně podporovat čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a národních zdrojů pro všechny školy.

Plnění k 31.12.2011: Průběžně plněno.

Plnění k 31.12.2012: Činnost ukončila SOA, hledali jsme, bohužel zatím bezvýsledně, obdobné využití orostor pro školu, školící středisko.

Plnění k 31.12.2013: Jako 2012 a je aktivně připraveno zateplení ZŠ Národní a ZŠ Zl. stezka

 

VYTVOŘENÍ SAMOSTATNÉHO ODBORU ŠKOLSTVÍ

Jsme přesvědčeni, že otázka školství je natolik složitá a důležitá, že si zaslouží zřízení samostatného odboru. Cílem je zajištění aktivního přístupu a podpory města v této oblasti.

Plnění k 8.5.2011: Samostatný odbor nebyl vytořený, po zvážení všech informací zůstává stávající model fungování odboru. R. Zeman se věnuje komunikaci s řediteli jednotlivých školských zařízení na úrovni samosprávy. NESPLŇENO

Plnění k 31.12.2011: Viz výše.

Plnění k 31.12.2012: Viz výše.

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

PODPORU A ROZVOJ UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Budeme podporovat současné i nově vznikající učební a studijní obory, které budou navazovat na potřeby trhu práce a podnikatelského sektoru na Prachaticku.

Plnění k 31.12.2011: Podporovali jsme zachování školy SOA - snížení nájmu - návrhy nebyly většinově v RM podpořeny.

Plnění k 31.12.2012: Učňovské školství zůstává v Prachaticích reprezentováno odloučeným pracovištěm SOU Vimperk.

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

VYTVOŘENÍ FUNKČNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE

Školskou komisi navrhujeme ve složení zástupců odboru školství, ředitelů základních i středních škol, výchovných poradců, psychologů, sociálních i speciálních pedagogů a rodičů. Zástupce všech škol a školských zařízení budeme informovat a zapojovat do společných aktivit ve městě. Při rozhodování v oblastech vzdělávání a výchovy se opřeme o názory odborníků, veřejnosti a rodičů. 

Plnění k 31.12.2011: SPLNĚNO.

 

AKTIVNÍ POTÍRÁNÍ KRIMINALITY A ZÁŠKOLÁCTVÍ, PREVENCI NEŽÁDOUCÍCH SPOLEČENSKÝCH JEVŮ

V součinnosti s dalšími institucemi a orgány státní správy budeme aktivně působit v oblasti prevence kriminality a záškoláctví, a to především na úrovni základních škol. Prevence nežádoucích společenských jevů bude podporována na všech úrovních vzdělávání. Podporujeme spolupráci s externími odborníky, kteří by zajišťovali preventivní programy na školách v Prachaticích, s možnou finanční podporou ze strany města. Uvědomujeme si důležitost preventivních, nikoli represivních opatření.

Plnění k 31.12.2011: Průběžně - podpora neziskových organizací v rámci možnosti rozpočtu 2011

Plnění k 31.12.2012: Obdobně jako v roce 2011, snaha o navýšení prostředků do tohoto segmentu nebyla většinově akceptovaná.

Plnění k 31.12.2013: Podpora všech možných aktivit neziskových organizací formou partnerství, doporučení atd.

 

 

V oblasti KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

ROZŠÍŘENÍ KULTURNÍ NABÍDKY SE ZAMĚŘENÍM NA OBYVATELE PRACHATIC A OKOLÍ

Budeme prosazovat organizování kulturních akcí, která svým zaměřením zasáhnou většinu obyvatel města a jeho okolí. Nechceme se specializovat pouze na úzkou skupinu lidí, která se kultuře věnuje intenzivně. Chceme obyvatelů nabídnout více možností setkávat se na akcích konaných pod širým nebem, jako jsou koncerty, slavnosti a podobně.

Plnění k 31.12.2011: Průbežně - připraven projekt 3D kina Národka pro rok 2012 - plnění dle finančních možností města.

Plnění k 31.12.2012: 3D kino Národka v provozu, KIS produkuje a zajišťuje více open air akcí především v letních měsících.

Plnění k 31.12.2013: Zanesení Prachatic na weby czechtourism. com a podobné, snaha o pořádání konferencí v našem městě - CZ - NOR konference v září atd.

 

VYTVOŘENÍ SPOLKOVÉHO DOMU PRO POTŘEBY AMATÉRSKÝCH SOUBORŮ A SDRUŽENÍ V PRACHATICÍCH

Ve městě existuje několik desítek spolků a sdružení, která se svojí činností starají o kulturní život. Jako přímou podporu si představujeme vznik spolkového domu, kde budou prostory pro zkoušení a setkávání. Město bude vytvářet podmínky pro prezentaci všech výše uvedených sdružení. Spolkový dům umístníme do stávajících objektů v majetku města, které nemají v této době využití (například horní křídlo ZŠ Zlatá stezka). Spolky budou hradit provozní náklady.

Plnění k 31.12.2011: Proběhly debaty dle dalších rozhodnutí.

Plnění k 31.12.2012: Zatím úspěšně neřešeno.

Plnění k 31.12.2013: Zatím neřešeno, resp. řešeno různě po řčástech - OS Krebul rekonstrukcí domu města a nabídka místa pro jógu, atd.

 

KULTURNÍ OŽIVENÍ MĚSTA

Navrhujeme více využívat opomíjené lokality, jako jsou letní kino, Štěpánčin park, parkovací plocha v bývalých kasárnách a podobně, a nesoustřeďovat veškeré kulturní dění do centra města, které se pro mnohé akce nehodí.

Plnění k 31.12.2011: Zatím neplněno.

Plnění k 31.12.2012: Je více využíván Parkán, ale ostatní místa zatím nejsou.

Plnění k 31.12.2013: dtto; vzhledem k malé kupní síle složité řešit

 

VĚTŠÍ SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI PROVOZOVATELI KULTURY A SOUKROMÝMI INSTITUCEMI A KOORDINACI AKCÍ KONANÝCH V PRACHATICÍCH

Prachatice nejsou natolik velké město, aby zde docházelo ke konkurenčnímu prostředí v oblasti kultury. Je nezbytné koordinovat kulturní akce tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému termínovému překrývání. Chceme komplexně a efektivně propagovat veškeré kulturní dění, a to i v případech, kdy není město organizátorem.

Plnění k 31.12.2011:Plněno v rámci KIS a webu města Prachatice - kalendář akcí.

Plnění k 31.12.2012: Viz rok 2011, dále byly vedeny intenzivní jednání na možnostech financování přestavby bývalé hasičské zbrojnice na multifunkční knihovnu

Plnění k 31.12.2013: funguje občasná spolupráce mimo aktivity KIS prachatice, odboru kultury - Maraveja, dechové orchestry V. Franze atd.

 

PROPAGOVAT A PODPOROVAT CESTOVNÍ RUCH VE SPOLUPRÁCI S POSKYTOVALI UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH SLUŽEB

Město Prachatice budeme propagovat a nabízet v České republice a zahraničí jako destinaci nabízející skvělou gastronomii, mající své tradiční zvyky a bohatou řemeslnou výrobu. Kromě své vlastní propagace by se město mělo podílet na propagaci privátních ubytovacích a stravovacích kapacit. Ve spolupráci s jejich poskytovateli aktivně podporovat cestovní ruch a prezentaci města. 

Plnění k 31.12.2011: Připravuje se krátky obrazový materiál, který město a jeho kapacity nabídne ke kongresové turistice, standardně probíhá propagace KIS, Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu atd.

Plnění k 31.12.2012: Trvalá snaha město zviditelňovat v zahraničí, zvát zajímavé zahraniční hosty do Prachatic. 

Plnění k 31.12.2013: Podobně jako v roce minulém. Snaha o koordinaci s poskytovateli  v Prachaticích skončila bez většího úspěchu - malý zájem o koordinaci

 

 

V oblasti ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

ROZVOJ STÁVAJÍCÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Podporujeme vytvoření kompostoviště pro odpad ze zahrádek a sběrných míst pro hliník a bílý plech, která budou umístěna na strategických místech ve městě a osadách. Upřednostňujme dokončení navrhovaných opatření k vybudování kanalizace a čističek v osadách náležejících k Prachaticím. Zaměříme se na posílení odpovědnosti obyvatel v oblasti úklidu psích exkrementů (například umístěním sběrných sáčků a důsledným uplatňováním sankcí při porušování povinností majitelů psů).

Plnění: Projekt výstavby recyklační linky je v přípravě - byla podána žádost o vyjímku z územního plánu pro umístění zařízení v lokalitě průmyslové zony. 

Plnění k 8.5.2011:  V květnu zahájí činnost praconí skupina k realizaci odpadového dvoru pod vedením R. Zemana

Plnění k 31.12.2011: Projekt k územnímu řízení (odpadový dvůr) je zpracován, dopracovávají se možnosti adminostrátora pro podání případné dotace atd.

Plnění k 31.12.2012: bylo zažádáno o dotaci na odpadový dvůr a kompostárnu s velmi vysokou pravděpodobností získání podpory, bylo vypsáno VŘ na prováděcí dokumentaci, která bude podkladem pro VŘ na zhotovitele odpadového dvoru.

Plnění k 31.12.2013: Projekt na odpadový dvůr a kompostárnu dopracovan, bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele

 

ODSTRANĚNÍ FORMÁLNÍHO NAZÍRÁNÍ NA PROBLEMATIKU VEŘEJNÉ ZELENĚ

Podporujeme iniciativy občanů v oblasti péče o veřejnou zeleň, chceme spolu s nimi pod odborným vedením vytvořit ucelenou koncepci zelených ploch v našem městě. Zasadíme se o zveřejňování a veřejná projednávání osazovacích plánů zeleně ve městě a budeme kontrolovat příslušné osazní limity.

Plnění k 31.12.2011: Komise ŽP  navrhla RM zvážit možnosti spolupráce se studenty a VŠ zahradnického zaměření za účelem zpracování projektů atd.

Plnění k 31.12.2012: Detailněji neřešeno, žádný projekt nebyl se studenty zpracován.

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

DŮSLEDNÉ DOKONČOVÁNÍ ZÁVĚRŮ Z POVODŇOVÝCH A KRIZOVÝCH KOMISÍ

Zajistíme průběžnou kontrolou plnění úkolů z povodňových a krizových řízení týkajících se preventivních opatření.

Plnění k 31.12.2011: Proběhla úprava u domu Šrámků v Nádražní ulici, na Suezu. Plánují se další drobné úpravy pro rok 2012 včetně čištění koryt potoků.

Plnění k 31.12.2012: Vybudované odvodnění Nádražní komunikace za mostem přes Živný potok

Plnění k 31.12.2013: Rozpracovaní zhodnocení možností zřízení poldrů na Feferském potoce a Živném potoce

 

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Budeme se podílet na hledání alternativních zdrojů energie dostupných pro naše město (odpadní teplo, biomasa, slunce atd.) a aktivně podporovat taková řešení, která obnovitelné zdroje citlivým způsobem využívá.

Plnění k 31.12.2011: Zatím neřešeno, byla odmítnuta nabídka firmy na převzetí TH Prachatice z důvodu nevýhodnosti pro město.

Plnění k 31.12.2012: Zatím neřešeno.

Plnění k 31.12.2013: Vypsána nabídka na výrobu palivového dřeva TS Prachatice - malý zájem z důvodu vyšší ceny.

 

 

V oblasti SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT sdružení nezávislých kandidátů Pro Prachatice podporuje a bude prosazovat:

 

Celoroční sportovní aktivity pro všechny generace

Zaměříme se především na rozvoj takových sportovních a volnočasových aktivit, o které mají obyvatelé města zájem. Využijeme tankové cesty pro zřízení dráhy zimního a letního bruslení a doplníme tamní mobiliář o odpočinkové zóny. Rozšíříme otevírací doby plaveckého bazénu a aquaparku. Podpoříme vznik bikrosové dráhy, instalaci lezecké stěny, výstavbu hokejbalového hřiště. Využijeme celoročního potenciálu města Prachatice a okolí k utvoření a označení dalších turistických tras s různým stupněm náročnosti. Podpoříme místní spolky a spolupráci s nimi při realizaci sportovních aktivit a událostí ve Městě Prachatice, například poskytnutím prostor a adekvátního zázemí či organizační pomoci.

Plnění k 31.12.2011: Proběhlo více jednání ve věci hokejbalového hřiště, proběhne diskuse nad dohříváním koupaliště Hulák pro sezonu 2012.

Plnění k 31.12.2012: Podpora a první kroky k revitalizaci skateboardového areálu na Tatranu - byla vytvořena studie odbornou firmou

Plnění k 31.12.2013: Skateobardový areál se dostal do fáze realizace PD; jinak dílčí drobné řešení - spoluorganizace některých akcí atd.

 

 Celoroční volnočasové aktivity pro všechny generace

Využijeme obrovského potenciálu obyvatel a místních zdrojů k rozvoji celoroční nabídky aktivit pro všechny generace Města Prachatice. Více prostoru dáme volnočasovým aktivitám majícím vzdělávací, osvětový, spolkový či společenských charakter – například Akademie třetího věku, tvořivé dílny, spolkové aktivity uchovávající kulturní i občanské tradice a podporující mezigenerační setkávání a spolupráci. Zachováme, ale více mediálně podpoříme, prázdninové pasy pro děti.

Plnění k 31.12.2011: Průběžně plněno - Mezigenerační hřiště - park Mládí, průběžně funguje prázdninový pas atd.

Plnění k 31.12.2012: Podobně jako v roce 2011

Plnění k 31.12.2013: dtto

 

Spolupráci s organizacemi a institucemi nabízející sportovní a volnočasové aktivity

Budeme podněcovat spolupráci s organizacemi a institucemi nabízejícími sportovní a volnočasové aktivity, stejně tak i konkrétnější vzájemnou spolupráci s organizacemi ze zahraničí. Zastřešíme nebo se budeme podílet na zastřešení a propagaci činností a aktivit místních sportovních klubů, volnočasových spolků a zájmových sdružení. Podpoříme je při přípravě a předkládání projektových žádostí a následné realizaci záměru. Aktivně se budeme podílet na získávání finančních prostředků z národních i nadnárodních zdrojů. Každoročně vyhlásíme grantové řízení na podporu sportovních a volnočasových aktivit. Budeme intenzivněji spolupracovat s Domem dětí a mládeže a využívat jeho prostor pro sportovní a volnočasové aktivity.

Plnění k 31.12.2011: Průběžně

Plnění k 31.12.2012: Průběžně, město podalo projekt na revitalizaci volejbalových kurtů a výstavbu malého hřiště vedle tenisových kurtů.

Plnění k 31.12.2013: realizován projekt na revitalizaci kurtů a výstavbu dalšího hřiště

 

Údržbu a péči o stávající mobiliář dětských i sportovních hřišť a odpočinkových zón

Zajistíme pravidelnou péči o dětská i sportovní hřiště a skate park a jejich zatraktivnění o nové bezpečné herní i sportovní prvky. Účinněji zabezpečíme tyto areály proti vandalismu a znečišťování. Podpoříme údržbu odpočinkových zón a jejich rozšiřování na území města.

Plnění k 31.12.2011: Průběžně dochází k opravám a především důrazné údržbě hřišť.

Plnění k 31.12.2012: Stejně jako v roce 2011 a dále bylo rekonstruované hřiště na V. bytovém okrsku pod č.p. 1001

Plnění k 31.12.2013: Průběžně