Robert Zeman - Materiál pro ZM 18. září - Snížení nájemného městských bytů na optimální úroveň

04.09.2017 19:55

Vážené dámy a pánové,

Níže naleznete materiál, který bude součástí agendy k projednání na veřejném zasedání Zastupitelstva města Prachatice v pondělí 18. září 2017.

Jde o vážnou záležitost, proto si dovolím požádat každého, koho problematika zajímá a dotýká se jej přímo i zprostředkovaně, aby si našel čas a na jednání se osobně dostavil a mohl se také případně k problematice výše nájemného v městských  bytech vyjádřit.

 

Veřejná a otevřená diskuse je základem pro nalezení řešení, která jsou dlouhodobě stabilní.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

Z P R Á V A

 

pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne 18. září 2017

 

K bodu: Nájemné v bytech města Prachatice – snížení na optimální výši

 

 

Zprávu zpracoval: Robert Zeman, zastupitel

Zprávu předkládá: Robert Zeman, zastupitel

___________________________________________________________________________

 

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

 

- schvaluje – neschvaluje snížení nájemného v městských bytech na 35 Kč/m2 od 1.1.2018 u všech stávajících i budoucích nájemníků

 

- ukládá – neukládá tajemníkovi městského úřadu a jednateli Městské správy domů a bytů, Prachatice, s.r.o. zajistit provedení snížení nájemného včetně změn a nastavení souvisejících usnesení, postupů a nařízení.

 

 

 

Důvodová zpráva:

 

Ve městě Prachatice se roky vede diskuse o výši nájemného v městem vlastněných bytech v podstatě od roku 2009.

 

Tato diskuse je vedena ve všech úrovních prachatické společnosti, především však občany, kteří v městských nájemních bytech bydlí.

 

Současná výše nájemného byla nastaveno před cca 7 lety na základě cenových map, které umožnily stanovit pro Prachatice maximální, resp. minimální výši nájemného pro podání ceny ve výběrovém řízení na v současnosti předepsaných 53,49 Kč/ m2.

 

V srpnu tohoto roku jsem provedl jednoduchou analýzu předepsaného a vybraného nájemného (včetně předepsaných plateb za teplo a vodu a dalších případných nákladů) v městských bytech od roku 2006 do června 2017.

 

Z analýzy, která je veřejně přístupná na webových stránkách města Prachatice a v grafech níže, vyplývá, že současná výše nájemného je vyšší než je nezbytné pro obnovu a opravy bytového fondu a významně přispívá ke vzniku zadluženosti nájemníků a tím negativně ovlivňuje nejen kvalitu jejich života, ale i vztahů mezi nájemníky. V celém městě Prachatice následně snižuje koupěschopnost nájemníků městských bytů.

 

Ze společenského pohledu dochází ke snížení spokojenosti s kvalitou života těchto nájemníků, která také ovlivňuje spokojenost celé prachatické společnosti.

 

Vlastníkům bytů v osobním vlastnictví i Stavebnímu bytovému družstvu Husinec průměrně postačuje platba na opravy, modernizaci bytového fondu v úrovni okolo 30 Kč. Konkrétně SBD Husinec má průměr na m2 zhruba 27 Kč/ m2; 63 % bytových jednotek má platbu nastavenou od 6 do 30 Kč/m2 a 36% z 2874 bytových jednotek od 30 do 64 Kč. Viz níže a příloha.

 

Vyjdeme-li ze stejné úvahy, že nájemné v městských bytech nezahrnuje a a nemá ani zahrnovat složku zisku, nemá být pro město zdrojem finančních prostředků určených na jiné účely než jsou opravy a modernizace bytového fondu, logicky se i vzhledem ke stavu obnovy městského bytového fondu za poslední léta dostaneme na analogickou potřeby nájemného jako u soukromých a družstevních vlastníků, tzn. na cca 30 Kč/ m2. Resp. 35 Kč/m2, což byla výše nájemného před skokovým zvýšením v roce 2010.

 

Platba 35 Kč/m2 v sobě zahrnuje i náklady na obnovu zařizovacích prvků v bytech, což je náklad, který není obsažen v platbách u SBD Husinec. Návrh snížení nájmu na 35 Kč – úroveň roku 2009 je proto o 30% vyšší než průměr SBD.

 

Součástí bytové problematiky je od roku 2010 i neustálá neobsazenost cca 70-100 bytů. Kromě toho, že je také ukazatelem vyšší ceny nájemného, přímo negativně ovlivňuje výši ceny tepla z CZT, protože byty jsou pouze temperovány a v případě obsazenosti by zvýšily odběr tepla ze soustavy a zlepšily celkovou ekonomiku soustavy, tedy všech jejích odběratelů.

 

Prázdné byty také mohou být sice v krajním případě, ale ta možnost reálně existuje, obsazeny nelegálními migranty přichozivšími do Evropy, kteří budou v České republice v procesu azylového řízení, pokud dojde k jejich přerozdělování v rámci EU. Stát bude hledat místa pro jejich umístění a tyto prázdné byty jsou ideální pro umístění těchto lidí svou rozptýleností ve standardní společnosti. Nařizování umístění nelegálních migrantů státními orgány proběhlo v Německu a analogicky může v obdobných vyhrocených případech postupovat pravděpodobně i státní moc v ČR. Pro město Prachatice by šlo o mimořádně špatnou situaci, která by pro naší místní společnost přinesla dosud nepoznané problémy, kterých bychom se proto měli dopředu vyvarovat i tím, že byty se opět zaplní stabilními nájemníky z řad především Prachatičanů (nejlépe prachatických mladých spoluobčanů – nově založených rodin) a lidí, kteří zde pracují a chtějí dlouhodobě žít život českého malého města se vším, co k němu patří.

 

 

Snížení nájmu může nejen pomoci současným nájemníkům, ale zatraktivnit Prachatice pro mladé lidi, mladé Prachatičany, kteří zakládají rodiny přiměřenou výší nákladů pro bydlení, život, i když mnozí budou pracovat v jiných městech.

 

Mladí Prachatičané jsou sociální skupinou, které bychom měli věnovat řádnou a systematickou pozornost, přiměřenou a vhodnou podporu, neboť jen tak můžeme snižovat trend odchodu mladých a schopných lidí do větších měst a zachovat přirozený vývoj a obnovu naší místní společnosti.

 

Současná technologická revoluce tak či onak mění stávající náhledy na zaměstnanost a související aspekty (dojíždění, možnost práce z domova, nahrazování určitých profesí roboty, atd.), o to více je nutné pomáhat udržet stabilní společenstva, vazby mezi lidmi.

 

Dlouhodobé bydlení – tvorba stabilních sousedských vztahů patří mezi ty nástroje, které umožňují turbulentní společenské proměny a změny alespoň trochu mírnit a stabilizovat.

 

Bydlení patří k základním potřebám každého z nás. Kvalitní bydlení za náklady, které umožní městské byty udržovat a zvelebovat na stejné úrovni a kvalitě jako u bytů v družstevním a osobním vlastnictví, je apolitickou prioritou všech občanů – nejen nájemníků městských bytů, kterých je v Prachaticích cca 1400 a bydlí v nich cca 30-40 % obyvatel města, často v seniorském věku. I proto bychom měli problematice věnovat širší pozornost, která bude zahrnovat i jiné aspekty než ekonomické.

 

Společnost je spojitá nádoba, nic není izolované a proto i optimalizace nájemného v městských bytech je cesta, která je prospěšná všem Prachatičanům, ať již zastávají ten či onen světonázor.