Pořízení podrobného průzkumu dopravy města Prachatice, návrh materiálu k projednání ZM 20.1.2016

13.01.2016 13:10

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

zastupitelstvo 20. ledna projedná náš materiál, kde navrhujeme pořízení a opakování dopravního průzkumu v Prachaticích. Více naleznete v níže zveřejněném materiálu, který se bude na veřejném zasedání projednávat.

 

 

 

                                                                                               

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne  20. ledna 2016  

 

K bodu:  Pořízení podrobného průzkumu dopravy města Prachatice

 

Zprávu zpracoval:    Robert Zeman, zastupitel

 

Zprávu předkládá:   Robert Zeman, zastupitel

___________________________________________________________________________

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

-  schvaluje - neschvaluje  vypracování komplexního dopravního průzkumu na komunikacích města Prachatice  

 

-  ukládá - neukládá odboru KSD zajistit výběrové řízení na dodavatele služby

 

Důvodová zpráva:

Vzhledem k pokračujícímu trendu vzrůstajícímu počtu aut ve městě, problematice přeložky II/141, schválené studii přestavby Malého náměstí a jejího posunutí do fáze projektové přípravy nabývá na důležitosti nutnost zjištění – zjišťování reálného stavu dopravy v rámci celého města Prachatice. Tzn. nejenom na příjezdových, tranzitních a páteřních místních komunikacích, ale např. komunikacích uvnitř sídlišť, v okolí supermarketů, přechodů pro chodce, u škol atd.

Definice míst měření by měla být provedena na základě odborného posouzení, které bude projednáno v orgánech města a s veřejností v rámci např. veřejného setkání.  

Měření by mělo být prvním z řady systémových a dlouhodobých zjišťování stavu dopravy v našem městě a souvisejících osadách.

Pořízení, resp. systematické pořizovaní dat je v souladu s navrhovaným Strategickým plánem rozvoje města Prachatice 2015-2022 – Dopravní infrastruktura, str. 38 návrhu.

Zdroj: https://prachatice.eu/sites/default/files/docs/podnikani/2015_09_02_strategicky_plan_navrh.pdf

Pro zadání studie navrhuji komunikovat s experty z ČVUT, kteří již přislíbili součinnost při realizaci měření. Viz příloha.

 

Příloha: Email od Ing. Hanzla

 

Od:

"Ing. Jiří Hanzl"

Komu:

"Robert Zeman"

Kopie:

vtoman@aol.com, kocourek@fd.cvut.cz, kumpost@fd.cvut.cz

Předmět:

Prachatice - obchvat

Datum:

12.10.2015 13:17

Velikost:

9,6 kB

Dobrý den,
píši Vám v souvislosti s páteční schůzkou ohledně realizace / nerealizace
obchvatu silnice č. II/141 ve městě Prachatice. Závěrem naší společné
schůzky bylo konstatování faktu, že pro další postup rozhodování v dané věci
by bylo vhodné aktualizovat podkladové informace a další vstupní dopravní
data, neboť ta stávající jsou zastaralá a nereflektují současný charakter
provozu v předmětné lokalitě.

ČVUT v Praze Fakulta dopravní Vám v rámci své vedlejší hospodářské činnosti
může nabídnout zajištění, zpracování resp. zprostředkování následujících
činností:

- měření aktuálních charakteristik dopravy (intenzity, rychlosti, skladba
dopravního proudu atd.) na průtahu silnice č. II/141 => statistický radar
Sierzega SR4,

- pořízení videozáznamu rizikové části průtahu, které může být provedeno
současně s měřením charakteristik dopravy => měřená vozidla statistickým
radarem tak lze vizuálně porovnat s kamerovým záznamem,

- měření hluku ze silniční dopravy v problematické části průtahu =>
stoupání, světelná signalizace, přechody pro chodce apod. (můžeme zajistit
odbornou firmu, která měření provede - naše fakulta nemá potřebný
certifikát),

- vypracování zprávy o provedení bezpečnostní inspekce průtahu městem =>
identifikace rizikových faktorů s vlivem na bezpečnost dopravy, rozsah
zprávy dle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,

- multikriteriální hodnocení případného variantního řešení obchvatu (SWOT
analýza stávajícího stavu a navržených variant řešení z hlediska dopravy,
potřebnost / nutnost obchvatu apod.).


V případě zájmu města Prachatic o některou z výše nabízených činností prosím
neváhejte kontaktovat členy Ústavu dopravních systémů, kteří Vám ochotně
zodpoví případné dotazy a zpracují i cenovou nabídku za nabízené služby:


doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. => tel.: 224359539, email: kocourek@fd.cvut.cz

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. => tel.: 224355089, email: kumpost@fd.cvut.cz
(z důvodu dovolené bude na pracovišti až koncem měsíce října).


Za ČVUT v Praze Fakultu dopravní


Ing. Bc. Jiří Hanzl

doktorand

Ústav dopravních systémů

Horská 3

128 03 Praha 2
=