Júsuf Traore: Pravidla kontrolního výboru platí pro všechny… ne však pro paní radní Mrázovou

31.01.2016 17:57

 

Dne 27.1.2015 jsem rezignoval na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva Města Prachatice. Důvodem pro mé rozhodnutí byl fakt, že v rámci kontrolního výboru, kterému předsedá radní Ing. Vladimír Lang, nejsou uplatňována stejná pravidla pro všechny kontrolované subjekty.

 

Komplexní a srozumitelný popis celé kauzy by byl velmi zdlouhavý. V zásadě se však jedná o to, že radní Mgr. Haně Mrázové – ředitelce Městské knihovny byl umožněn velmi nestandardním způsobem nákup služebního vozidlo bez jakéhokoli výběrového řízení, které provázelo nákup vozidel vždy a současně byla při tomto nákupu porušena směrnice Města Prachatice č. 5/2011 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Městem Prachatice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi). 

 

Nenáleží mi posuzovat míru záměru, nicméně faktem zůstává, že ze strany Hnutí Nezávislých docházelo v rámci kontrolního výboru k velmi zarážejícím postupům při procesu kompletace kontrolní zprávy, který vyvrcholil nulovou akceptací objektivních závěrů.

 

Je mi velice líto, že vrcholní komunální politici mohou jednat tímto způsobem. Způsobem, který by kterémukoli běžnému občanovi v rámci jednání s úřadem samozřejmě neprošel. Jsem přesvědčen, že mnozí členové kontrolního výboru se opravdu snaží o objektivní závěry zpráv, které předkládají, ale bohužel v případě nákupu služebního vozidla paní radní Mgr. Hanou Mrázovou tomu tak nebylo…

 

Níže předkládám pro zájemce o bližší seznámení konkrétnější popis nákupu služebního vozidla a vysvětlení rezignace, které bylo zasláno předsedovi kontrolního výbor

 

 

 

Popis nákupu služebního vozu

Rada Města Prachatice dne 10.11.2014 souhlasila usnesením č. 28/2014 s nákupem služebního vozu Peugeot Partner Tepee do majetku Městské knihovny dle čl. 1, odst. 2, směrnice Města Prachatice č. 5/2011.

 

Článek 1, odst. 2, směrnice Města Prachatice č. 5/2011, hovoří o možnosti schválení výjimky ze zásad této směrnice radou Města Prachatice, a to v odůvodněných případech. Veškeré zakázky realizované formou přímého zadávání, které je možné dohledat na webových stránkách Města Prachatice včetně zdůvodnění této formy zadání, se týkají zejména služeb.  

 

Důvodová zpráva předložená dne 10.11.2014 ředitelkou Městské knihovny Mgr. Hanou Mrázovou se však ve zdůvodnění nutnosti udělení výjimky omezuje pouze na sdělení, že Městská knihovna Prachatice potřebuje k vykonávání své hlavní činnosti automobil s větším úložným prostorem, přičemž uvádí následující demonstrativní výčet těchto činností: nákup knihovních dokumentů, rozvoz souborů knihovních dokumentů v rámci výkonu regionálních funkcí knihoven, revize knihoven v rámci výkonu regionálních funkcí knihoven, dovoz výstav, pořádání kulturně-vzdělávacích akcí, účast na školeních a konferencích po celé republice, příhraniční spolupráce s německým partnerem.

 

Důvodová zpráva stroze uvádí, že po praktickém, ekonomickém, technickém přezkoumání a vyhodnocení doby automobilu pro efektivní využití příslušnou organizací je navrhováno nevypisovat výběrové řízení a zakoupit automobil přímo u vybraného prodejce z Českých Budějovic. Současně zpráva sděluje, že byly navštíveny další autosalóny s tím, že některé automobilky nevyrábějí srovnatelné požadované vozidlo a u ostatních jsou vozidla dražší nebo nejsou k dodání do konce roku.

 

V důvodové zprávě však není nikde zmiňováno, jakým konkrétním způsobem byly autosalóny vybírány, kdo a kdy tyto autosalony navštívil či jaké další potencionální benefity byly nabízeny. Zpráva rovněž neuvádí cenové nabídky ostatních prodejců ani v čem se nabídky odlišují od požadovaných specifik.  

 

Zpráva rovněž nikterak nezdůvodňuje specifické potřeby Městské knihovny Prachatice pro výběr tohoto konkrétního vozu.Jelikož však Městská knihovna do 16.10.2014 používala k zajištění zmiňovaných povinností Škodu Fabii Classic Combi, lze vycházet z předpokladu, že primární specifikace by mohla odpovídat parametrům tohoto vozu.

Přestože Rada Města Prachatice schválila výjimku dle čl. 1, odst. 2, směrnice Města Prachatice č. 5/2011 dne 10.11.2014, termín pro podání nabídek byl stanoven na 7.11.2014 tedy 3 dny před schválením uvedené výjimky. Současně byl nákup výše zmíněného vozidla uveřejněn na webových stránkách Města Prachatice až dne 11.2.2015 ovšem s informací, že byl tento nákup zveřejněn 11.11.2014.

 

Služební vůz Peugeot Partner Tepee do majetku Městské knihovny byl usnesením č. 28/2014 Rady města Prachatice dle čl. 1, odst. 2, směrnice Města Prachatice č. 5/2011 zakoupen ve formálním souladu s touto směrnicí. Rada města Prachatice však rozhodovala na základě důvodové zprávy, která neobsahovala potřebné informace k udělení výjimky dle čl. 1, odst. 2, směrnice Města Prachatice č. 5/2011, čímž objektivně ke zdůvodnění přímého zadání nedošlo.

 

 

Vysvětlení rezignace, které bylo zasláno předsedovi kontrolního výboru.

Vážený pane předsedo,

 

dovolím si jen několik málo vět ke svému působení v kontrolním výboru zastupitelstva Města Prachatice. Jelikož se domnívám, že je správné, aby má slova došla, v podobě v jaké jsem je napsal, i ke zraku mých kolegů, zasílám tento mail i jim. Současně jej adresuji rovněž lídrovi SNK Pro Prachatice, za nějž jsem byl nominován.

 

Pane předsedo, nemá již zřejmě smysl opakovat několikrát vyřčená fakta týkající se nákupu služebního vozidla pro Městskou knihovnu v roce 2014, jelikož sám velmi dobře víte, jaká jsou a zcela logicky jste se je ani nepokoušel vyvrátit v rámci jednání zastupitelstva Města Prachatice dne 20.1.2016 po té, co je přednesl Robert Zeman. Domníval jsem se ale, že na poli kontrolního výboru je možné „hrát fair play“. Bohužel není…

 

Po celý rok jsem nikterak zákeřně nevystupoval proti Vaši apatii vůči chybějícímu členovi naší kontrolní skupiny. Určitě si vzpomínáte, že jsem to byl já nikoli Vy jakožto předseda nebo člen nominovaný za Nezávislé, kdo požádal Jana Turka na jednání o vyjádření, jak vidí své další fungování ve skupině tak, aby mohla skutečně odvést svoji práci - od Vás zaznělo hrdinně po jeho odchodu pouze několik nevybíravých slov ve smyslu jeho neschopnosti cokoli sdělit. Dokonce jsem navrhl, že vše bez problémů dořeším sám. Přes mé urgence jste nijak nekonal a o chod skupiny se absolutně nezajímal…

 

V závěru roku pod Vaším bdělým zrakem došlo ke schválení zprávy, kterou jsem já rozporoval, opakovaně se k ní vyjadřoval, což mohou oba moji kolegové jistě potvrdit (Jan Turek dokonce ví, že zprávu jsem mu zasílal ke konzultaci již 23.2.2015), a ani jste se žádným způsobem nesnažil, abych se k ní rovněž vyjádřil jakožto člen kontrolní skupiny – možnost uzavření zprávy jedním členem jste několik měsíců před tím rezolutně odmítal.

 

Po tomto všem, kdy jsem se snažil komunikovat s oběma svými kolegy, žádal o schůzky k projednání zprávy a domluvil se s oběma, oboustranně zcela dobrovolně, že navštíví knihovnu oni, jelikož dojíždím a samozřejmě logicky žádal dle domluvy výstupy z této osobní návštěvy (a jsem si jist, že oba kolegové mohou tato má tvrzení bez problémů potvrdit), jste mě zcela absurdně označil za tvůrce tendenční zprávy (kdy do doby schválení nové zprávy ji nikdo nerozporoval a oba členové s ní i původně souhlasili) a člověka neschopného si zajistit relevantní informace.

 

Pane předsedo, vše výše uvedené netvrdím, jako Vy na zastupitelstvu, bez objektivních podkladů. Veškerou komunikaci, kterou jsem vedl s Vámi i svými kolegy si pečlivě uchovávám a díky Vašim opravdu neobjektivním a iracionálním výrokům v rámci zastupitelstva jsem nucen ji zveřejnit… Ať má každý, koho to bude zajímat, možnost dozvědět se, jaká je realita a jak objektivní reflexe skutečnosti je schopen předseda kontrolního výboru a vrcholný komunální politik našeho města.

 

Věřím, že moji kolegové má výše uvedená slova přijmou, jelikož v nich není žádná nepravda.

 

Tímto se rovněž vzdávám své funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva Města Prachatice a přeji všem poctivým členům mnoho sil a úspěchů.