Životní prostředí, odpadové hospodářství, veřejná zeleň...

 

Priority

 

Dostavba a efektivní provozování nového odpadového dvora a kompostárny

Proč:

Odpadový dvůr, jeho výstavba je ve finiši. Bude se dostavovat a následně provozovat – hledat optimální provoz.

Jak:

Zájmem o stavbu a následné nastavení provozování, které by mělo být v režii Technických služeb Prachatice, s.r.o. A nejlépe tak, aby nedošlo ke zvýšení nákladů na likvidaci odpadů a občané měli služby dvora a kompostárny zdarma jako dosud.

Dopad na rozpočet města:

V úrovni statisíců - milionů Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení komfortu pro občany – častější vývoz nádob na separovaný odpad  a kvality třídění odpadů. Bude nová možnost odvážet do dvora biomasu ze zahrad.

 

Komplexní řešení oblasti Štěpánčina parku

Proč:

Již od roku 2007, kdy byly do domu s pečovatelskou službou Na Sadech přestěhovány organizace sdružující osoby se zdravotním postižením a seniory, se hovoří o zbudování propojovací cesty pro pěší, maminky s kočárky a vozíčkáře přes Štěpánčin park z centra města do oblasti Na Sadech. Zatím se tento projekt nepodařilo realizovat. Celý projekt se netýká jen cest, ale i regenerace zeleni a porostu v parku, ale jde například i o doplnění další infrastruktury jako je vytvoření podia pro kulturní a další akce, které by se mohly v parku v letním období konat, petangové hřiště atd.  

Jak:

Provést revizi stávající projektové dokumentace, zahájit výstavbu staveb a regeneraci zeleně.

Dopad na rozpočet města:

Miliony Kč, hledat možnosti spolufinancování z dotačních titulů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zlepšení přístupnosti lokality Na Sadech obyvatelům této oblasti, zlepšení stavu celého Štěpánčina parku, v celé  této lokalitě.

 

Protipovodňová opatření – dílčí úpravy

Proč:

Základní opatření již byla provedena. Poldry nejsou řešením pro Prachatice, jelikož neumožní akumulovat dostatečné množství vody při povodni, aby byly účinné. Proto zbývá zlepšování současného stavu dílčími opatřeními.


Jak:

Místními stavebními úpravami všude tam, kde se to ukáže jako nutné – např. bytový dům na Suezu v areálu veteriny atd.

Dopad na rozpočet města:

V úrovni statisíců Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zmírnění následků povodní a tím i snížení škod na majetku obecním i soukromém.