Veřejná správa, občan a úřad, kontrola...

 

Priority

 

Zřízení pozice komplexního vnitřního kontrolora úřadu

Proč:

Důkladná a křížová kontrola finančních toků se zaměřením na ceny, dodavatele, jejich možné vazby na pracovníky úřadu i dalších organizací zřizovaných městem bude působit především preventivně a jako nástroj pro případné hledání korupčního jednání.

Jak:

Přijetím do pracovního poměru nebo formou externí spolupráce pracovníka, který bude schopný křížově kontrolovat finanční toky nejen z hlediska správného účtování, ale především v oblasti hledání možných nestandardních částek, peněžních toků atd. Kromě odbornosti musí osoba disponovat vysokou morální a  osobní integritou a být přísně apolitická. Vhodným uchazečem může být bývalý kriminalista působící na poli hospodářské kriminality. Pozice by měla být odpovědná vedení města, o výsledcích zjištění a návrzích opatření, která by měly zlepšit stav bude informovat kontrolní výbor, resp. celé zastupitelstvo. 

Dopad na rozpočet města:

Ve statisících na rozpočet města za mzdové prostředky, resp. úhradu odměny plynoucí ze smluvního vztahu.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, úřad získá funkční vnitřní kontrolu, občané veřejné prostředí, které samo zavádí  aktivní protikorupční opatření především preventivního charakteru.

 

Zřízení služby chatu pro denní i tematické využití

Proč:

Občané mají možnost diskutovat s radnicí prostřednictvím diskusního fóra nebo využít jinou platformu pro komunikaci. Tou může také být možnost chatu podobně, jak jej nabízejí banky, tzn. k běžným záležitostem nebo k různým aktuálním tématům.

Jak:

Na stránkách města bude vytvořena služba chatu podle dohodnutých pravidel.

Dopad na rozpočet města:

Tisíce, desetitisíce Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, veřejnost získá další komunikační kanál s radnicí.

 

Elektronizace veřejné správy

Proč:

Stále více občanů města Prachatice a spádové oblasti bývalého okresu jsou schopní používat moderní komunikační technologie. Proto je na místě nabízet co nejvíce elektronické komunikace radnice s občany jako jsou objednávkové systémy - např. u agendy spojené s registracemi automobilů, formuláře - např. jasné stanovení požadovaných dokladů při podání různých žádostí... , možnosti využívání technických map atd.

Jak:

Zaváděním prvků elektronické komunikace do reálného použití jako jsou webové aplikace, mobilní aplikace atd.

Dopad na rozpočet města:

Statisíce  a miliony Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – zvětšující se množině spoluobčanů usnadní komunikaci s úřadem.

 

Pokračování ve video záznamech z jednání zastupitelstva, jmenovitém hlasování a elektronizaci styku s městským úřadem

Proč:

Záznamy z jednání zastupitelstva zajímají mnohé občany. Pro jejich větší dostupnost chceme prosadit oproti minulému volebnímu období jejich zveřejňování i na internetu. Jmenovité hlasování považujeme za samozřejmost, stejně jako odběr  elektronických informací z webu města.

Jak:

Zřízením elektronického úložiště pro záznamy ze zastupitelstva na serverech města nebo jinde a zde umístit videozáznamy z jednání městského zastupitelstva. Jmenovitá hlasování uvádět v záznamech tak, aby bylo možné vést statistiku hlasování jednotlivých zastupitelů k jednotlivým usnesením. Doplnit webové stránky města o rozhraní umožňující využívání elektronických formulářů pro různá správní řízení a další novinky elektronické komunikace občana s úřadem za účelem zkvalitnění a zefektivnění komunikace a vyřizování jednotlivých správních případů.

Dopad na rozpočet města:

V desetitisících, statisících na rozpočet města, tzn. nevýznamné částky v úrovni promile rozpočtu.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože občané mají jednodušší možnost kontroly zastupitelů, vidět jejich práci a zájem o správu města. Zvýšení nabídky elektronické komunikace povede k zefektivnění styku občanů s úřadem a tím k úspoře času i finančních prostředků jednotlivců i skupin obyvatel.

 

Rozšíření nabídky vysílání místních TV studií a zřízení pozice dokumentaristy městského úřadu Prachatice

Proč:

Televize je stále fenomén, a proto chceme, aby město více podporovalo různorodost vysílání, které nutně nemusí být úplně technicky dokonalé. Podstatné je, aby bylo divácky zajímavé, a přitom nezávislé, aby umožnilo, např. dětem nebo mládeži, vlastní tvorbou rozvíjet kulturní i zpravodajskou místní televizi. Podporu si představujeme formou využívání bezplatného kanálu nebo rozdělením finančního příspěvku na televizní tvorbu pro více subjektů.

Zřízení pozice dokumentaristy nahradí dosavadní systém externího pořizovatele. Pracovník bude dokumentovat akce a pracovní výsledky města – videozáznamy jednání zastupitelstva, kulturní  a sportovní události atd.  Bude tak jasně oddělené vysílání města Prachatice a nezávislých subjektů.

Jak:

Zřízením veřejného kanálu na kabelové televizi nebo v rámci dokrývače TV na Šibeničním vrchu a vysíláním na internetu.  Finanční podporou vysílání formou např. grantového schématu, které umožní nejen školám vytvářet vlastní produkci.

Zřízením pozice  dokumentaristy při městském úřadu.

Dopad na rozpočet města:

V desetitisících, statisících na rozpočet města, tzn. nevýznamné částky v úrovni promile rozpočtu. Jde především o vstupní investice na pořízení techniky na pořízení, upravení a vysílání záznamu, protože mzdové náklady na pozici dokumentaristy budou  hrazeny z dosud vydávaných prostředků na externího dodavatele služby.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, občané získají různorodost pohledů na město a jasné oddělené oficiální vysílání města a nezávislých subjektů.

 

Zkvalitnění personální práce a komunikace s veřejností nejen v rámci městského úřadu

Proč:

Důkladná a detailní personální práce je důležitá pro kvalitní výkon veřejné správy – způsob komunikace s občany nejen na městském úřadu, ale i v organizacích městem zřizovaných jako je Městská správa bytů a domů, Tepelné hospodářství atd.

Jak:

Využíváním moderních nástrojů personalistiky jako jsou pravidelná hodnocení pracovníků, motivační programy, dlouhodobé profesní směřování, cíleně zaměřená školení, důraz na zvyšování kvalifikace, náročností na dodržování etického kodexu úředníků atd.

Dopad na rozpočet města:

V desetitisících, statisících na rozpočet města za školení, hodnocení atd.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, občané získají kvalitnější výkon veřejné správy.

 

Podpora a aktivita při výstavbě kruhové křižovatky v Těšovicích nebo jiné alternativě, která zvýší bezpečnost

Proč:

Křižovatka u STS Těšovice je v současné podobě nebezpečná pro všechny účastníky silničního provozu. To dokazují nehody, které se zde již udály. Jejich příčinou je často  nedodržení maximálních povolených rychlostních limitů, které jsou na hlavní silnici Vitějovice – Husinec.

Celých 5 let, kdy je tato silnice a křižovatka v provozu se hovoří o zřízení kruhové křižovatky, která je dle zkušeností bezpečnější a mnohdy i urychluje provoz. V době ranní špičky cca okolo 8 hodiny stojí auta od křižovatky až před STS.

Jak:

Intenzivně vést komunikaci s Jihočeským krajem o zbudování kruhové křižovatky, protože silnice i současná křižovatka jsou majetkem kraje.

Dopad na rozpočet města:

Minimální.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy, kteří křižovatkou projíždějí.

 

Podpora zavedení místního referenda jako nástroje pro rozhodování o důležitých nebo nejednoznačných otázkách

Proč:

Plebiscit – zákonná možnost rozhodnutí každého občana o konkrétní věci, tématu je demokratický nástroj, které může využít zastupitelstvo pro rozhodnutí zásadních otázek týkajících se veřejného život každého z nás nebo nejednoznačných případů (viz např. výstavba hokejbalového hřiště v parku Mládí, dopravních řešeních – míře parkování a průjezdu vozidel v historické části města, atd.), kdy je dobré znát kvalifikovanou odezvu od občanů, kterou nemůže být jakákoliv anketa. Plebiscit lze vnímat dle zákona jako závazný nebo doporučující podle poměru vyjádřených.

Jak:

Např. přidáním otázek plebiscitu k některým z voleb, které probíhají ve volebním období – volby do poslanecké sněmovny, volby do krajů, volby do evropského parlamentu. Nebo je vyhlásit samostatně v případě nutnosti. Samozřejmě vše v dikci zákona o místním referendu č. 22/2004

Dopad na rozpočet města:

V případě přidání otázek k volbám parlamentním, senátním, krajským či do evropského parlamentu v řádu desetitisíců na vytvoření speciálních volebních lístků. V případě samostatného referenda bude náklad vyšší – v řádu statisíců

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, občané budou mít nástroj na jasné a případně i závazné vyjádření k otázkám veřejného života, kde je dobré znát jasný názor všech občanů, nikoliv jen politické reprezentace, která jej potom však vykoná.

 

Urbanistika

Proč:

V minulosti často nevyvážené a nefunkční plánování výstavby a následná realizace na území města z urbanistického pohledu a veřejného zájmu.

Jak:

Pokračování v poradách pracovníků městského úřadu a vedení města, podpora zřízení metodiky tvorby základní technické vybavenosti k nově urbanizovaným částem města. Zřízení apolitického poradního orgánu pro radu a zastupitelstvo města v oblasti urbanistiky a výstavby, kde by zainteresování dobrovolníci – odborníci z řad urbanistů, architektů, projektantů a stavebníků sledovali zájmy obyvatel města i města Prachatice a upozorňovali na případné nedostatky a problémy, kteří laici nemohou postřehnout.

Dopad na rozpočet města:

Minimální nebo v desetitisících, pokud by to řádná komise, kde jsou odměny členů za jejich odvedenou práci.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Optimalizace rozvoje výstavby na území města v návaznosti na schválený územní plán, veřejný zájem a zájem jednotlivých investorů a vlastníků pozemků.

 

Efektivní rozhodování – jasné rozdělení výkonných kompetencím vedení města

Proč:

Nejasné rozdělení kompetencí, resp. jejich jasné písemné nedefinování snižuje výkonnost úřadu a zakládá problémy v profesionální i lidské komunikaci mezi koaličními partnery, kteří se účastní správy města.

Jak:

Písemným definováním oblastí pravomoci i odpovědnosti za výkonné vedení částí úřadu mezi členy vedení – starostou, místostarostou, které bude podpořeno i usnesením, aby naplnilo příslušná ustanovená zákona o obcích.

Dopad na rozpočet města:

Bez nutnosti jakýchkoliv výdajů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – vedení města by nemělo v rámci koalice především spolupracovat a v jasně definovaných oblastech prokázat svou schopnost výkonně vést jednotlivé projekty, denně řídit svěřenou část úřadu po samosprávné rovině.