Školství, mimoškolní aktivity, děti a mládež...

 

Priority

 

Zachování tří základních škol

Proč:

Tři základní školy svým umístěním i kapacitou odpovídají moderním podmínkám na výuku nejmenších občanů. Proto je nutné i nadále zachovat tři školy a naopak se snažit rozvíjet nabídku  školní i mimoškolní činnosti. Kvalitní systém základního školství je jedním z důležitých faktorů pro rozhodování občanů, zda ve městě zůstat či se do Prachatic přistěhovat a trvale zde žít.

Jak:

Financováním a podporou činnosti všech škol i v případě, že bude o něco nákladnější než v případě výdajů na optimální počet žáků ve škole.

Dopad na rozpočet města:

Ve statisících a milionech korun na rozpočet města na náklady na vytápění, opravy a údržbu škol.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, pokud školy budou nabízet srovnatelnou, lépe vyšší a kvalitnější nabídku oproti okolí a nejbližším větším městům.

 

Podpoříme zřízení fondu na podporu výjimečně nadaných a talentovaných studentů  Prachatic

Proč:

Jistě existuje mezi mladými Prachatičany několik studentů, kteří jsou schopni uspět v konkurenci na prestižních vysokých školách v Čechách a především v zahraničí. Takové podpořit finančně, aby mohly studia úspěšně absolvovat a jako budoucí experti v různých odvětvích potom pomoci městu svým vlivem, možnostmi, svým zájmem o své rodné město.

Jak:

Např. vytvořit fond – nadaci, která by spravovala finanční prostředky od města, od dárců i od podpořených absolventů. Fond – nadace bude transparentně každoročně podporovat vybrané studenty z Prachatic podle předem stanovených kritérií.

Dopad na rozpočet města:

V  řádu statisíců ročně za příspěvek do fondu – nadaci.  

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, město umožní vyjímečným studentům uspět a ti zpětně budou podporovat své město.

 

Podpora školských zařízení ve městě - CEV Dřípatka, základní umělecká
škola a dům dětí a mládeže

Proč:

Vedle základního školství fungují v Prachaticích také školská zařízení (DDM, ZUŠ, CEV Dřípatka), která nabízejí obyvatelům města další druh vzdělání. Některé organizace jsou zřizovány Jihočeským krajem, ale své aktivity ve městě nabízejí především dětem a mládeži našeho města.

Jak:

Podpora dílčích aktivit, které nejsou finančně garantované zřizovatelem (Jihočeský kraj) a jsou nabízeny především obyvatelům města Prachatice. Přímo z rozpočtu města nebo prostřednictvím grantové politiky města.

Dopad na rozpočet města:

Minimální – desetitisíce Kč.  Podpora byla realizována již v minulosti, Její zachování, dle možností rozšíření.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, město udrží nebo podpoří rozšíření široké nabídky mimoškolních aktivit pro prachatické děti a mládež.

 

Podpora výuky cizích jazyků ve školkách a základních školách

Proč:

Znalost angličtiny a dalších cizích jazyků je v dnešní době nutností pro uspění v silné konkurenci nejprve studentů, později pracovníků či uchazečů o zaměstnání. Proto je nezbytné věnovat podporu všem aktivitám vedoucím k výuce našich dětí již nejútlejšího věku.

Jak:

Pokračováním podpory výuky ať již formou organizační nebo i finanční. Zajištění rodilých mluvčích pro školy a mateřskou školku.

Dopad na rozpočet města:

V desetitisících až statisících na náklady na lektory, rodilé mluvčí – jejich případné ubytování, odměny atd.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože výuka a znalost jazyků je bezpodmínečně nutná pro nalezení  a udržení zajímavé  a dobře placené práce našich dětí a mládeže.

 

Podpora zřízení pobočky vysoké školy či školicích středisek ve městě

Proč:

Pobočka vysoké školy může do města přivést mladé lidi – studenty a město by se mohlo stát částečně městem studentským. V minulém volebním období bylo několik projektů nadějných, ale nakonec se v Prachaticích nerealizovaly. Město může např. nabídnout volné prostory na Zlaté stezce – jak prázdné pavilony, tak budovu Sovy.  

Jak:

Podporou aktivit směřujících k vytvoření vysoké školy – její pobočky u nás a to včetně ekonomické – např. sníženým startovacím nájemným atd.

Dopad na rozpočet města:

Neutrální, případně v řádu statisíců ročně jako snížené nájemné či finanční podpora projektu  

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, město získá další dimenzi – studenti by podporovali místní ekonomiku tržbami, především v oblasti služeb.

 

Dopravní výchova

Proč:

Z důvodů houstnoucí dopravy ve městě a přesunu žáků po městě za vzděláním a trávením volného času, podpořit jejich vědomosti o chování v silničním provozu.

Jak:

Formou grantu podpořit dopravní výchovu v MŠ a ZŠ. Podpora praktického výcviku na dopravním hřišti pro děti z MŠ a na prvním stupni základních škol.

Dopad na rozpočet města:

Desetitisíce - cca 30.000,- Kč ročně

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení bezpečnosti provozu ve městě, především u dětí, které si teprve správné návyky, jak se chovat jako účastník, formují.