Ekonomika, investice, podnikání, pracovní příležitosti...

 

Priority

 

Vyrovnané a úsporné hospodaření města

Proč:

Město Prachatice zde bylo a bude i po nás, a proto dobrý hospodář myslí na budoucnost, tvoří rezervy a zbytečně neutratí ani korunu. Chceme vyrovnané rozpočty. Případné půjčky použijeme jen na projekty, které budou mít jistou návratnost.

Jak:

Zodpovědným hlasování o rozpočtech a viděním potřeb města  v souvislostech, které ale nesmí jít nad rámec právě vyrovnaného hospodaření.

Dopad na rozpočet města:

Rozpočet bude vyrovnaný, přebytkový, případně z důvodu půjčky na rozvojovou věc určitou dobu schodkový.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Podstatný,  zodpovědné hospodaření pomáhá dlouhodobě udržet standardy životní úrovně ve městě.

 

 

Transparentní zadávání veřejných zakázek – pokračování a zkvalitnění procesu

Proč:

Transparentní zadávání veřejných zakázek, - systém, který PRO Prachatice zavedly a realizovaly v minulém volebním období pomohl zásadním způsobem zvýšit efektivitu vydávání veřejných prostředků. Proto i nadále zásadně trváme na jeho zachování a používání. 

Jak:

Pokračováním a zkvalitňováním systému - směrnice 5/2011, tzn. zobrazování cen, účastníků výběrových řízení na webu města,  zadáváním co nejvíce zakázek neadresně a přidáním zveřejňování faktur u jednotlivých veřejných zakázek.

Dopad na rozpočet města:

Vysoce pozitivní – umožňuje v řádu desítek milionů korun šetřit veřejné prostředky, resp. zvyšuje násobně efektivitu vydání městských prostředků.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože díky tomuto systému mají všichni obyvatelé více hodnot za obecní prostředky. Nebo je možné část prostředků na investice tím, že šetříme využít v jiných oblastech potřeb města.

 

19.1.2015 - nesouhlas rady města se zveřejňováním grafu soutěžních a projektových cen

 

Zlepšení třídění recyklovatelných odpadů - Projekt "Třídím, tedy šetřím" (životní prostředí a svou peněženku)

Proč:

Občané města by se měli také podílet na výsledcích práce posledních let, na  přínosech transparentních výběrových řízení, která přinášejí snížení výdajů na pořizování staveb a  dalších potřeb města. Proto je možné vážně uvažovat o snížení či zrušení poplatku za odpady jako motivačního nástroje při třídění odpadů

Jak:

Například tak, že při udržení alespoň stávající úrovně třídění odpadů bude mít automaticky slevu např. 20% z poplatku každý občan města Prachatice, který si jinak plní své povinnosti vůči městu. Každý, kdo bude mít zájem individuálně dosáhnout vyšších slev se bude moci navíc zapojit do adresného systému sběru separovaného odpadu a individuálním tříděním si zvýšit podíl slevy až na 100% – tedy nulový poplatek za odpady.  Individuální systém může být pytlový, opatřený čárovým kódem a svážen odděleně od běžného vyseparovaného odpadu v kontejnerech např. pomocí velkoobjemových přívěsů za osobní automobily a následně zvážen a načten do evidenčního systému podobně jako např. v Novém Bydžově.

Dopad na rozpočet města:

Zvýšení provozních výdajů města v milionech Kč, teoreticky max. o cca 6 mil. Kč, pokud by každý občan vytřídil k recyklaci tolik odpadů, že bude mít poplatek za likvidaci komunálního odpadu nulový. V praxi však bude náklad nižší i díky vyšší tržbě za vytříděný odpad. Investiční náklady v úrovni statisíců Kč. 

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané získají další volné prostředky – 4 členná rodina, která bude důsledně recyklovat až 2 tis. Kč ročně a zároveň se povede vyseparovat více recyklovatelných odpadů, které jinak končí na skládce.

 

16.2.2015 - nesouhlas rady města s  projektem motivačního třídění odpadů .

 

 

Snížení nájemného obecních bytů – Projekt „od 40 o 40“

Proč:

Zvýšené nájemné neodpovídá příjmovým možnostem mnoha občanů, kteří žijí v obecních bytech. Zvyšuje výdajovou zátěž cca 1/4 občanů a rodin města a snižuje tak spotřebu v místní ekonomice. Neustále je dlouhodobě neobsazeno cca 100 bytových jednotek, vesměs s více místnostmi. Trvale zvýšená nabídka bytů nad poptávkou umožňuje se hlásit a získat byt  osobám, které nejsou dlouhodobě schopné následně hradit nájemné v plné výši a často nerespektují ostatní nájemníky a porušují domovní řád.

Jak:

Navrhujeme snížit výši nájmu podlahové plochy přesahující metráž malých bytů. Tzn. od 40 m2 snížit nájem o 40% na 33 Kč za m2. Tím finančně motivovat občany k opětovnému osídlení větších bytů. Aby snížení nájmů zároveň působilo i motivačně, bude snížení nájmu vypláceno zpětně u všech nájemníků, kteří v rozhodném roce neměli nedoplatek na nájemném a neměli problémy s dodržování domovního řádu. Slevu obdrží najednou v rámci vyúčtování za předchozí rok.

Dopad na rozpočet města:

Neutrální, protože nájemné není součástí příjmové části rozpočtu města. Dojde ke snížení objemu prostředků k opravám bytového fondu v řádu milionů Kč, cca o 5 mil. Kč. Tzn. sníží se rychlost obnovy – oprav, které zbývají provést oproti dnešnímu stavu. Ale protože investice zásadního charakteru jako je zateplení  jsou již hotové, nenaruší zpomalení dosavadní tempa obnovy zásadně rekonstrukci bytového fondu. Další pozitivní dopad je v obsazení prázdných bytů včetně využívání doprovodných služeb - větší odběr tepla, snížení nákladů na společné prostory u nájemníků domu, atd.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané získají další volné prostředky – 4 členná rodina bydlící v bytě o ploše 80 m2 bytu může získat zpět  cca 10 tisíc Kč oproti dnešním výdajům – viz tabulka níže. Celková částka cca 5 mil. Kč  může částečně pomoci zachování a lehkému růstu místní ekonomiky, resp. snížení nákladů především u rodin s dětmi.

 

Byt

Nájemné před úpravou/byt

Nájemné po úpravě/byt

Průměrné nájemné po úpravě/m2

Úspora/rok

20 m2

1 070 Kč

1 070 Kč

53,49 Kč

0 Kč

40 m2

2 140 Kč

2 140 Kč

53,49 Kč

0 Kč

60 m2

3 209 Kč

2 800 Kč

46,66 Kč

4 918 Kč

80 m2

4 279 Kč

3 460 Kč

43,25 Kč

9 835 Kč

100 m2

5 349 Kč

4 120 Kč

41,20 Kč

14 753 Kč

 

Nájemné 1 m2 do 40 m2 plochy: 53,49 Kč

Nájemné 1 m2 nad 40 m2 plochy: 33,00 Kč

 

Plnění: Bod předložen k projednání radě města 8.12.2014. Bez diskuse byl radou města odmítnut.

 

Rekonstrukce pietní síně

Proč:

Pietní síň na hřbitově je již architektonicky i prostorově zastaralá. Pozůstalí i smuteční hosté většinou stojí i venku mimo síň a rozloučení s nejbližšími je nejen méně důstojné, ale problematické pro mnohé občany.

Jak:

Vytvořením architektonické studie, která určí zajímavou, funkční a ekonomicky přijatelnou rekonstrukci pietní síně na moderní a funkční budovu, která citlivě zapadne do prostředí hřbitova u kostela sv. Petra. Následně se provede projekční příprava a stavební realizace.

Dopad na rozpočet města:

V milionech Kč z investičních prostředků.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože dojde k zásadnímu zkvalitnění místa posledního rozloučení Prachatičanů se svými nejbližšími.

 

8.1.2015 - 16.2.2015 - nesouhlas rady města s vypracováním architektonické studie - soutěže

 

 

Opětovné otevření diskuse o prodeji městských bytů do osobního vlastnictví stávajícím nájemníkům

Proč:

Jedna z cest, jak řešit problematiku a napětí v nájemním bydlení, je prodej celých bytových domů stávajícím nájemníkům (tam, kde to bude možné, a pokud je budou chtít koupit) za podmínek, které budou výhodné jak pro kupujícího, tak pro Město Prachatice, a tím i pro všechny občany. Proto chceme opět otevřít seriózní diskusi se všemi zainteresovanými subjekty, znovu projednat např. již připravená pravidla o prodeji obecních bytů v období 2010-1014. Utržené peníze by neměly jít primárně do rozpočtu města, ale měly by být uloženy do komodit, které umožní jejich užití, nikoliv znehodnocení. Část prostředků lze také investovat tak, aby trvale přinášely zdroj příjmu do obecního rozpočtu. Variant, jak využít a neznehodnotit získané peníze, existuje více.

Jak:

Schválením a naplněním pravidel o prodeji bytů do osobního vlastnictví a případně opatrnou investicí do různých komodit a cenných papírů

Dopad na rozpočet města:

Pozitivní nebo neutrální, protože by výnosy byly případně součástí finanční rezervy, případně portfolia komodit a cenných papírů vlastněných městem Prachatice

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní v řádu milionů Kč.

 

12.1.2015 - rada města odmítla materiál předložený PRO Prachatice

Bod_c._9_-_studie.pdf (261555)

 

Pokračování v podpoře farmářských trhů a obdobných akcí

Proč:

Ke koloritu měst na celém světě patří tržnice. V evropských podmínkách se jedná o tradici od středověku. V minulém volebním období  PRO Prachatice naplnily tento bod, kdy trhy s podporou města Prachatice pořádala nezisková organizace Pod povrchem. Spolupráce se osvědčila, chceme v ní pokračovat i nadále.
Jak:

Podporou spolupráce s dosavadními provozovateli farmářských trhů, případně i jinými věcnými a finančními prostředky, které zvýši nabídku produktů a akcí ve městě.

Dopad na rozpočet města:

V úrovni desetitisíců Kč ročně (tedy minimální) v případě každoročního provozování trhů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – zvýšení možnosti nabídky produktů  a stabilizace zájmu trhovců o město jako místo, kde se jim vyplatí a je příjemné své produkty prodávat.

 

Nezvyšování místních daní a poplatků

Proč:

Místní daně a poplatky budeme zvyšovat jen v nezbytných případech, kdy jiná opatření již nejsou nebo nemohou být účinná. Vycházíme z předpokladu, že každého z nás by mělo žití v našem městě stát jen nezbytně nutné prostředky. Minulé volební období se jak daně, tak poplatky nezvyšovaly.
Jak:

Nezvyšování chceme docílit důsledným soutěžením veřejných zakázek a tak šetřením prostředků města a tím pádem i minimalizování nutnosti daně a poplatky zvyšovat.

Dopad na rozpočet města:

Neutrální.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občanům zůstane více finančních prostředků pro osobní rozhodování.

 

Rozvoj infrastruktury příměstských osad a zahrádkářských kolonií

Proč:

Zahrádkářské kolonie a osady jsou legitimním místem, kde lidé žijí nebo se rekreují. Budeme podporovat vhodný rozvoj infrastruktury podle finančních možností a přiměřenosti řešení. Výdaje na neexistující (např. kanalizace v osadách) nebo již nefunkční infrastrukturu (komunikace, nedokonalá kanalizační síť atd.) jsou oprávněné.

Jak:

Vhodnou a přiměřenou investiční činností - realizace kanalizace a ČOV na Libínském Sedle v tomto volebním období a příprava obdobných akcí  pro další osady, atd., která bude realizovaná na základě projednání se všemi osadními výbory.

Dopad na rozpočet města:

Výdaje ve statisících, milionech Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občanům žijící nebo užívající tyto části města získají vyšší komfort.

 

Rozvoj individuální výstavby Pod Cvrčkovem

Proč:

Pozemky Pod Cvrčkovem jsou dlouhodobě určené územním plánem k rozvoji a bude nutné, buď vlastními prostředky, či pomocí jiného investora, vybudovat infrastrukturu pro výstavbu. Není vhodné, aby se lokalita rozvíjela živelně a podle momentální potřeby jednotlivých investorů. Proto jsme v minulém volebním období učinili mnoho kroků vedoucích k zahájení výstavby ZTV.

Jak:

Dokončením majetkové konsolidace v pozemcích ležících v komunikacích v majetku města, rekonstrukcí a výstavbou páteřních komunikací, které zpřístupňují tuto část města a zahájením výstavby první etapy ZTV, nejlépe městem Prachatice

Dopad na rozpočet města:

Investice v milionech Kč, které ale prodejem pozemků město získá od vlastníků zpět. Tzn. nakonec bude vůči rozpočtu města v neutrální poloze.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané získají možnost stavět své rodinné domy v lokalitě, která vznikla na základě architektonické soutěže a nabízí tak zajímavý prostor k bydlení, který není obvyklý v okolních městech.

 

Průběžné sledování efektivity tepelného hospodářství a provozování vodovodní soustavy, technických služeb, městských lesů, správy bytového fondu, sportovního zařízení

Proč:

Přestože tepelné hospodářství činí kroky vedoucí ke zvýšení konkurence schopnosti vůči alternativním řešením vytápění, vodovodní soustavu provozuje na základě koncese ČEVAK, je nutné i nadále neustále hodnotit činnost  všech zmíněných organizací, aby jejich jednání a výsledky byly co nejefektivnější.

Technické služby Prachatice, s.r.o. – zvážit možnosti tvorby pracovních míst pro nekvalifikované občany – výroba palivového dřeva v lese formou ruční práce, úklid atd.

Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o. – pečlivě hledat všechny možnosti zvýšení efektivity, aby celá soustava zůstala konkurenceschopná vůči alternativním možnostem vytápění a nabízela co nejnižší cenu pro odběratele dálkového tepla.

Městská správa domů a bytů, s.r.o. – zkvalitnit komunikaci s nájemníky a zavést systém vyřizování požadavků nájemníků – systém řízení kvality. Provést pilotní projekty na soutěže dodavatelských prací na opravy a následně je vyhodnotit.

Městské lesy Prachatice, s.r.o. – nadále hospodařit způsobem, který plně nevyužívá možností těžby a pokračovat ve vnímání lesů ne jako čistě hospodářských, ale jako porosty, které mají rekreační charakter. Pokračovat v dodávkách dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva.

Sportovní zařízení města Prachatice, p.o. – kvalitně spravovat svěřený majetek, zaměřit se na rozšíření a zkvalitnění služeb jak pro širokou veřejnost, tak zájmové skupiny – sportovní kluby.

Jak:

Zájmem o činnost, snahou o zvýšení odborných znalostní každého zastupitele.

Dopad na rozpočet města:

Žádný.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – kvalitní správa společností a odborný zájem zastupitelů o činnost městských společností je důležitý pro jejich efektivní chod a tím i naplňování různých požadavků občanů na jejich služby a dodávky.

 

Snížení nájemného nebytových prostor o 10% u podnikatelů a o 20% u neziskových organizací

Proč:

Nájemné, byť se neměnilo léta,  často neodpovídá příjmovým možnostem mnoha podnikatelů, kteří v městských prostorách provozují svou firmu. Proto navrhujeme snížit od roku 2015 o 10 % všechny stávající komerční nájmy na dva roky s tím, že po dvou letech se provede vyhodnocení rozhodnutí o snížení pronájmů, zda bylo přínosné nebo ne. U neziskových organizací navrhujeme na stejné období snížení o 20%, abychom pomohli jejich financování snížením přímých nákladů.

Jak:

Plošným snížením nájmu u podlahové plochy o 10% ze stávajících cen u všech podnikatelů a o 20% u neziskových organizací tak, že slevu obdrží v následujícím roce všichni podnikatelé, neziskové organizace, které řádně platily nájemné a dodržovali ostatní pravidla a podmínky pronájmu. 

Dopad na rozpočet města:

Neutrální, protože nájemné není součástí příjmové části rozpočtu města. Dojde ke snížení objemu prostředků k opravám nebytového fondu v řádu statisíců Kč, cca o 700 tisíc Kč. Tzn. sníží se nepatrně rychlost obnovy – oprav, které zbývají provést oproti dnešnímu stavu. Ale protože investice zásadního charakteru   jsou většinou již hotové, nenaruší zpomalení dosavadní tempa obnovy zásadně rekonstrukci nebytového fondu.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – podnikatelům se sníží náklady a snížení nájmu může motivovat k vyššímu zájmu o neobsazené nebytové prostory.

 

Podpora vzniku dalších pracovních míst

Proč:

Přestože není v Prachaticích vysoká nezaměstnanost, je nutné systematicky podporovat případný vznik nových pracovních míst a to jak v oblasti lehkého průmyslu, tak v turistickém ruchu a službách.

Jak:

Hledáním vhodných investorů do průmyslové zóny na Krumlovské – její případné rozšíření koordinací výstavby sítí  s majiteli pozemků nebo vykoupením pozemků a následným zainvestováním infrastruktury. Obdobně postupovat v případě průmyslové zóny Těšovice. Podporovat drobné  projekty v oblasti nabídky turistům (minipivovary, kavárny atd.) vhodným a přijatelným způsobem jako je administrativní a logistická pomoc, vyjímečně i investiční a finanční.

Dopad na rozpočet města:

V případě rozšíření průmyslové zóny na Krumlovské v řádu milionů Kč, obdobně i v případě zahájení realizace průmyslové zóny Těšovice. V ostatních případech spíše malý až neutrální.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože případným rozšířením průmyslových zón a podporou drobných projektů dojde ke zvýšení nabídky pracovních příležitostí ve městě.

 

Prověření zřízení autobusové přepravy cestujících společností Student agency z Prachatic do Prahy

Proč:

Oslovení dalšího přepravce autobusové přepravy za účelem kvalitní, pohodlné a časově rychlejší přepravy cestujících na lince Prachatice či Volary přes Strakonice do Prahy. Myslíme si, že v 21. století by měl být v autobusové přepravě zajištěn pro cestující určitý běžný standard (možnost toalety, stravy, pitný režim či nějaká zábava), což současní přepravci, kteří provozují dopravu na této lince neumožňují.

Jak:

Oslovit přepravní společnost Student agency a vyjednávat s ní jaké jsou jejich podmínky a možnosti. Nabídnout podporu – např. místo pro odjezdy autobusů, parkování v noci atd., pokud by se nedokázaly dohodnout s komerčními subjekty ve městě.

Dopad na rozpočet města:

Minimální.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Kvalitní cestování na určitém životním standardu pro všechny věkové kategorie cestujících. Mělo by to dopad i mimo obyvatele města Prachatice.

Dne 6.1.2015 sdělila firma Student Agency, že s provozováním linky svých autobusů do Prachatic nepočítá.

Podpora realizace smysluplných oprav a nových staveb a zařízení ve městě

Proč:

Existuje množství ulic, technické infrastruktury, která se musí obnovovat, případně stavět nová. Budeme podporovat taková řešení a projekty, které mají dopad v nejlepším případě na všechny občany, zajistí vyšší dopravní bezpečnost, jsou prorůstové, tzn. povedou k vyšší výkonnosti prachatické ekonomiky nebo jsou nezbytné udělat jako např. postupné odkanalizování osad, chybějící chodníky, oprava památek v městské památkové zóně, nová knihovna, atd.

Vždy by ale mělo platit, že jednotlivé opravy a investice nejsou cílem naší činnosti, ale prostředkem pro zkvalitnění života Prachatičanů a návštěvníků města.

Jak:

Jako dosud – důslednou přípravou na investiční akce, výběrem logických a efektivních oprav a nových investic, kalkulací budoucích výnosů a nákladů, případně návratnosti vložených prostředků  pro město i občany samotné.

Dopad na rozpočet města:

V  řádu desítek milionů ročně.  Snaha o krytí nákladů z externích zdrojů – dotačními tituly od různých donátorů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, město se bez smysluplných investic a oprav neobejde.

 

Podpoříme zřízení antén na TV pro příjem pozemního signálu do obecních bytů

Proč:

Pro mnohé obyvatele městských bytů je nákladné hradit příjem prostřednictvím kabelové TV nebo mít vlastní satelit. Je na místě nabídnou i alternativu bezplatného příjmu programů šířených vzduchem.

Jak:

Zřízením nových antén do obecních bytů nebo rekonstrukcí stávajících rozvodů a antén.

Dopad na rozpočet města:

Neutrální, financováno z vybraného nájemného.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, sníží finanční zatížení občanů a rozšíří nabídku pro řešení – příjem přes antény, kabelovou televizí, satelitem

 

Posílit možnost parkování v  Národní ulici i jiných částech města a osad Prachatic

Proč:

Nejen večer není kde parkovat a nedostatek místa často zapříčiní uložení pokut, když se zaparkuje jinde než na vyhrazeném parkovišti.

Jak:

Např. vybudováním dalších parkovacích míst při vjezdu do Národní ulice z Pivovarské ulice vpravo, kde je travnatá plocha, nebo prodloužit pás podél silnice Národní pod školou či se zamyslet nad jinými alternativními místy. Dále hledat i další místa, kde je možné vybudovat nová parkovací místa.

Dopad na rozpočet města:

Statisíce, miliony kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zkvalitnění života občanů žijících v Národní ulici a řešení problému s parkováním i v dalších částech města a v osadách.

 

16.2.2015 - nesouhlas rady města s prověřením lokalit v Národní ulici a jinde

 

Realizace zastřešení městské tržnice

Proč:

Ke koloritu měst na celém světě patří tržnice. V evropských podmínkách se jedná o tradici od středověku. Také jsme navrhovaly výstavbu městské tržnice na místě, kde probíhají trhy každý den – naproti Rytířům štěstěny. Dojde tak ke zkvalitnění a zkulturnění místa stánkového prodeje. Architektonický návrh architekta Jakuba Nepustila ale nebyl v minulém volebním období přijat.

 Jak:

Postupným naplněním studie – vytvořením projektu, jeho realizací nejlépe s pomocí dotací

Dopad na rozpočet města:

V úrovni statisíců, milionů Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – zvýšení možnosti nabídky produktů a stabilizace zájmu trhovců o město jako místo, kde se jim vyplatí a je příjemné své produkty prodávat.

 

Prověřit možnost zřízení startovacích bytů ze stávajících nevyužitých bytů

Proč:

Mnohé páry chtějí začít společný život a případně založit rodinu, ale nemají dostatek finančních prostředků na řešení své bytové situace. Pro některé by mohlo být řešením využití startovacích bytů se sníženým nájmem.

Jak:

Vytipováním několika bytů ze stávajícího bytového fondu, který je nevyužitý. Byty obsazovat dle zvláštních pravidel výběru.

Dopad na rozpočet města:

V řádech desetitisíců na zařízení, protože byty jsou dnes volné, takže se sociální byty nemusí stavět. Naopak bude zde tržba za jejich využívání.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané získají nástroj pro získání bydlení a zůstat ve městě Prachatice.

 

Otevření diskuse nad podporou výměny kotlů na tuhá paliva za nové, které splní emisní limity

Proč:

Občané města, kteří topí dřevem nebo uhlím, budou muset do roku 2022 vyměnit své spotřebiče za nové, které vyhoví emisím. Čím dříve dojde k obměně, tím se nám bude ve městě lépe dýchat

Jak:

Otevřít odbornou diskusi nad způsoby, jak podpořit urychlení výměny kotlů. Například zavedením nevratné dotace např. ve výši 10-50 tisíc Kč, resp. poloviny nákladů na nákup a instalaci nového kotle splňujícího emisní třídy. Dotace by byla (nebo nebyla) navázána na žádost např. do Zelené úsporám, která finančně podporuje tyto výměny. Pořízení ověřovat jednoduchou kontrolou kotelny před, po realizaci a podporu pořízení nového kotle následně vyhodnotit pracovníky odboru životního prostředí a prověřit účelnost dotace.

Dopad na rozpočet města:

Ve stotisících až několika milionech Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – občané topící pevnými palivy získají pobídku k pořízení moderního kotle, který je úspornější na provozní náklady, protože bude mít vyšší účinnost. Všichni Prachatičané lepší ovzduší během topné sezony.