Živá vila opravdu zahyne - revokaci usnesení zastupitelstvo nedoporučilo

20.06.2016 22:42

Vážené dámy a pánové,

materiál, který naleznete níže zastupitelstvo nepřijalo.  Bohužel píši proto, že argumenty, které padaly je myslím dobré slyšet, vidět na záznamu z jednání zastupitelstva, které by mělo být vysílané na kabelové televizi 27. června 2016.

Diskuse přesahuje podstatu věci - je obecně o politickém stylu, hodnotách a prioritách každého z nás... Obrázek nechť si každý udělá sám.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

Z P R Á V A

 

pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne 20. června 2016

 

K bodu: Žádost o revokaci usnesení rady města č. 1117/2016 – výpověď z nájmu Kralovy vily.

 

 

Zprávu zpracoval: Robert Zeman, zastupitel

 

Zprávu předkládá: Robert Zeman, zastupitel

__________________________________________________________________

 

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

 

- doporučuje - nedoporučuje

 

 

Radě města Prachatice revokovat usnesení č. 1117/2016 ve věci pronájmu Kralovy vily paní Pavle Zelenkové a uzavřít nájemní vztah za stávajících podmínek na dobu neurčitou.

 

 

Důvodová zpráva:

 

Rada města na svém jednání 7. března 2016 vypověděla smlouvu paní Pavle Zelenkové, která měla od 1.10.2014 pronajatu Kralovu vilu v Zahradní ulici.

 

Během krátké doby se vila stala místem, na kterém se scházejí mnozí občané Prachatic, sdílejí kulturní vyžití a různé zajímavé akce, které jsou organizované mladými Prachatičany. Viz www.zivavila.cz

 

Jde o o ukázku občanské společnosti, která funguje na základě zájmu, nezištného jednání a podpoře objektu, který možná bude prohlášen za kulturní památku.

 

Vzhledem k těmto skutečnostem i tomu, že neexistuje žádná časová tíseň a objektivní důvod pro výpověď z užívání objektu a tím i ke zrušení této velmi cenné občanské aktivity, která v mnoha ohledech pozitivně reprezentuje Prachatice navenek, dovoluji si požádat zastupitelstvo města o společnou podporu přehodnocení svého usnesení radou města Prachatice a obnovení nájmu paní Pavle Zelenkové na dobu neurčitou (tzn. s automatickou výpovědní dobou tři měsíce), případně v jiném formátu, který vznikne na základě jednání vedení města a stávajícího nájemce.