Robert Zeman: Žádost o opětovné projednání umístění předzahrádek v uličce u Hotelu Koruna

23.05.2016 17:36

Vzhledem ke skutečnostem, které jsem zjistil od pracovníků městského úřadu, podávám do rady města žádost k opětovnému projednání podání žadatelů.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

Žádost o opětovné projednání žádostí o předzahrádky v uličce před Hotelem Koruna

 

Žádosti podaly firmy PT catering, s.r.o. 18.2.2016 a Pivovar Prachatice, a.s. 12.2.2016 a byly zamítavě projednány na jednání rady města 25.4.2016 (v případě žádosti PT Catering, s.r.o. částečně zamítavě).

 

Zdůvodnění:

 

1. Rozumné a přiměřené využití veřejného prostranství v Prachaticích, zejména v prostředí MPR, zvyšuje atraktivitu a kapacity služeb pro turisty a je v souladu se zájmy města a jeho obyvatel, s dlouhodobou strategií rozvoje města Prachatice.

 

2. Vyjádření Policie ČR - DI Prachatice ze dne 13.4.2016 bylo v obou případech, resp. třech umístění stolků zamítavé s odůvodněním, že je "nutné zachovat průjezdní šířku pro zásah vozidel IZS".

Přesto rada města schválila na svém jednání 25.4.2016 umístění předzahrádky před Hotelem Zl. stezka a domem č.p. 47 pro PT Catering, s.r.o. 

 

Dne 4. května došlo ke změně stanoviska Policie ČR v případě umístění této předzahrádky před Hotelem Zl. stezka na „zachovat průchod pro pěší min. 1,5 m.“

 

Silniční správní úřad na základě těchto skutečností vydal správní rozhodnutí a umožnil tak využití veřejného prostranství žadateli PT Catering, s.r.o. na uvedeném místě (ústní informace pana Radka Hečka z 23.5.2016).

 

3. I vzhledem ke změně stanoviska Policie ČR - DI Prachatice k podmínkám záboru, které považuji za přiměřené, se domnívám, že jej lze a má být z logiky, nestrannosti, správného postupu dle správního řádu aplikován i na zmíněnou uličku, tzn. ve stejných nebo podobných případech rozhodovat stejně – stejně jako v případě umístění zahrádky u kavárny Bonfery – také zde je do Děkanské uličky průchod zachován a umístěna předzahrádka.


 

Důvody pro vyhovění předzahrádkám v uličce potom jsou následující:

 

- 1,5 m minimální průchod je normový stav nových chodníků. Např. v ulici U Studánky vzniknul v roce 2010 nový chodník, který má šíři cca 1 m a přesto jej Policie ČR - DI v rámci správních rozhodnutí akceptovala. V případě umístění stolků jde navíc o umístění ve staré zástavně v centru města.

 

- umístění stolků, o které žádal Pivovar Prachatice, a.s. nijak nesouvisí s průchodem, protože vchod do Hotelu Koruna bude zachován - hosté do Koruny z logiky věci nepůjdou okolo těchto stolků. A hosté z pivovaru mají oficiální průchod z ulice Horní.

 

- pokud budou umístěny stolky podobné jako jsou v Pivovaru Prachatice, a.s. nemůže nijak dojít k jakémukoliv ohrožení nebo omezení - stolky i židličky jsou lehce a okamžitě přemístitelné – jsou malé a lehké.

 

- stolky v části před kuchyní Hotelu Koruny byly i minulosti a nikdy tento stav nebyl rozporován.

 

- pokud by byl (až bude) opět otevřen Hotel Zl. Stezka, neměl by Hotel Koruna s velkou pravděpodobností předzahrádky dvě, ale jen tu před svou provozovnou.

 

Vážení členové rady, věřím, že ve světle změny stanoviska Policie ČR, veřejného zájmu, kterým je podpora turistického ruchu a podnikání ve městě, přehodnotíte své stanovisko a vyjádříte se kladně k oběma žádostem a dojde k povolení umístění i těchto předzahrádek - několika málo stolků umístěných ve slepé neprůchozí uličce.


 

S pozdravem  Robert Zeman, v.r.