Robert Zeman: Požádal jsem silniční správní úřad o vydání zákazu tranzitu kamionů Vodňanskou ulicí a stanovení objízné trasy přes Stopařku

23.11.2016 22:14

Vážené čtenářky a čtenáři,

dnes  jsem podal žádost o zákaz průjezdu dopravních prostředků - tranzitu po Vodňanské ulici. Legislativa by to měla připustit. Uvidíme. Vycházel jsme z metodiky MDČR, která je uveřejněna v předchozím článku.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

Níže je žádost:

 

Městský úřad Prachatice

odbor komunálních služeb a dopravy

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Datum: 23.11.2016

 

Věc: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podle § 24a
zákona č. 268/2015., o pozemních komunikacích a dalších zákonů v platném znění

 

Žadatel

fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

 

Robert Zeman, 10.6.1967, U Studánky 1112, Prachatice, 383 01

 

fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

(jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

 

 

právnická osoba

(název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

 

 

Žadatel jedná samostatně, je zastoupen jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

 

Místní úprava provozu bude provedena na pozemní komunikaci (místní komunikace, silnice)

II. třídy číslo 144 v místě Od kruhové křižovatky Těšovice po křižovatku Nebahovské a Žernovické ulice v Prachaticích a to osazením dopravního značení – viz příloha č. 1

Předmětem místní úpravy je zamezení tranzitu těžké dopravy ulicí Vodňanská v Prachaticích – viz příloha č. 2.

O místní úpravu žádám ve veřejném zájmu zklidnění dopravy v okolí ZŠ Vodňanská a části města, kde dochází ke zvýšenému pohybu chodců z vlakového a autobusového nádraží do města Prachatice. Jako přílohu přidávám metodiku MD ČR – viz příloha č. 3.

 

.......................................................... razítko a podpis žadatele

 

 

Datum: ………………………………………..

 

Přílohy k žádosti :

 

Příloha č. 1: Situace včetně návrhu dopravního značení včetně umístění

Příloha č. 2: Zdůvodnění žádosti + Dopravní průzkum - data

Příloha č. 3: Metodika MD ČR

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Zdůvodnění žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci II/141 – zákaz tranzitu dopravních prostředků s celkovou hmotností nad 12 t.

 

Komunikace druhé třídy II/141 vedoucí ulicí Vodňanská v Prachaticích je využívána i pro tranzitní dopravu kamionů ze směru Vodňany – Volary.

 

Vzhledem k tomu, že se u silnice nachází základní škola a zároveň je přetnuta trasami chodců z nádraží vlakového i autobusového a především díky úpravě legislativy (viz metodika MD ČR – příloha č. 3) navrhuji ve veřejném zájmu zamezit tranzitu dopravních prostředků s celkovou hmotností nad 12 t.

 

Za přiměřenou náhradní trasu považuji cestu Těšovice – Vitějovice – Prachatice, která je dostatečně kapacitní, byť není ideální a její úpravy (stoupací pruhy, rozšíření, atd.) by přispěly ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Taková objízdná trasa prodlouží cestu o cca 7,4 km.

 

V souvislosti s tímto opatřením navrhuji ve veřejném zájmu osadit dopravní značky zakazující tranzit dopravních prostředků nad 12 t i na trasu vjezdy do Strunkovic nad Blanicí z II/141 a křižovatka U stopařky z důvodu zamezení zkracování cesty na trase Vodňany – křižovatka U stopařky - Volary.

 

Zdůvodnění, proč považuji komunikaci spojující křižovatku U stopařky s křižovatkou Žernovická x Nebahovská v Prachaticích za vhodnou z dikce zákona:

 

- komunikace má dostatečné šířkové poměry

- je využívána tranzitem těžké dopravy ze směru od Českých Budějovic do Volar

- převedení tranzitu z II/141 nebude významné – viz data průzkumu níže

- v podstatě obchází obec Vitějovice a vede průmyslovou částí města Prachatice oproti komunikaci II/141, která vede Ostrovem, Starými Prachaticemi, vedle školy ZŠ Vodňanská, přetíná pochozí trasy z vlakového a autobusového nádraží Prachatice

 

 

V pondělí 25. července jsem provedl sčítání dopravy na křižovatce Nebahovská x Žernovická. Z průzkumu dopravy plynulo:

 

Od 5:13 do 21:19 projelo na trase Vitějovice – Volary a Volary - Vitějovice 232 kamionů a 51 z / do Prachatic

 

Podrobná data a další závěry lze najít v textu a tabulce na webové stránce:

https://www.proprachatice.cz/news/dopravni-pruzkum-na-vyjezdu-z-prachatic-zde-jsou-data-z-pondeli-25-cervence/


 

Závěr:

Domnívám se, že zákaz tranzitu dopravy nad 12 t skrze Prachatice může okamžitě přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí docházejících do ZŠ Vodňanská a zároveň nadměrně nezatíží objízdnou trasu Vitějovice – Prachatice, neboť ta je již nyní využívána pro tranzit a dopravu ze směru z Českých Budějovic.

Zákaz tranzitu může také pozitivně ovlivnit bezpečnost a četnost tranzitu těžkých nákladních vozů na trase Vodňany – Volary, neboť podobně jako v létě, kdy byla komunikace v úseku Těšovice – Prachatice úplně uzavřena, může tranzitní dopravy více využívat komunikace vyšších kategorií, které jsou k tomu kapacitně uzpůsobené, resp. mají prioritu při realizaci dopravních staveb, které je zkvalitňují a zvyšují jejich kapacitu a bezpečnost pro dopravní využití.


 

Děkuji za kladné vyřízení žádosti


 


 

 

 

 

 

Městský úřad Prachatice

odbor komunálních služeb a dopravy

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice