Robert Zeman: Porušuje vedení města vědomě Zákon o obcích?

03.01.2015 08:09

 

Každý zastupitel má na základě platného Zákona o obcích ze zákona právo na informace:

§ 82

   Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

   a)  předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy
   na projednání,

   b)  vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé
   členy,  na  předsedy  výborů,  na  statutární  orgány právnických osob,
   jejichž  zakladatelem  je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a
   organizačních  složek,  které  obec  založila  nebo  zřídila;  písemnou
   odpověď musí obdržet do 30 dnů,

   c)  požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i
   od  zaměstnanců  právnických  osob,  které  obec založila nebo zřídila,
   informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace
   musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

 

Zde je výsledek některých dotazů:

 

datum dotaz datum odpověď
5.11.2014 Žádost o zasílání monitoringu tisku všem zastupitelům      6.11.2014 Zamítavá odpověď od paní asistentky Horálkové, která tlumočila zákaz  M. Malého, na který podle mého názoru starosta nemá právo - ZO § 82, c
11.11.2014 Žádost o podporu aktivit ve SMO ČR - písemně zasláno tajemníkovi města K. Paškovi mezní datum pro odpověď:  11.12.2014 Bez odpovědi i plnění žádosti (žádost byla zamítnuta až v radě 16.12.2014 a dosud jsem neobržel jakoukoliv písemnou odpověď) - ZO § 82, b
21.11.2014 Opětovná žádost o provedení grafu s cenami zakázek za dobu platnosti směrnice - písemně tajemníku K. Paškovi, starostovi M. Malému, místostarostovi J. Klimešovi mezní datum pro odpověď:  21.12.2014 Bez odpovědi i plnění žádosti - ZO § 82, b
1.12.2014 Žádost o zasílání zápisů z porad vedoucích a podkladů pro jednání rady - písemně tajemníkovi K. Paškovi  mezní datum pro odpověď: 1.1.2015 Bez odpovědi i plnění žádosti - ZO § 82, b
2.12.2014 Žádost o stanovisko k neposkytnutí monitoringu tisku - písemně tajemníkovi K. Paškovi   mezní datum pro odpověď: 2.1.2015 Bez odpovědi i plnění žádosti - ZO § 82, b

 

Vedení města podle mého názoru vědomě porušuje zákon o obcích a brání zastupiteli řádnému výkonu jeho mandátu.

 

Robert Zeman, zastupitel