Robert Zeman: Jak se nově urbanizovaly louka a pole U Studánky?

17.09.2014 20:31

 

Dobrý den vážené čtenářky a čtenáři,

paní MUDr. Liptáková informovala zastupitele i občany na veřejném pondělním zastupitelstvu - volně řečeno, že nám museli vybudovat chodník a kvůli nám - Zemanovým vynakládat prostředky na vybudování infrastruktury zpřístupňující nejen jejich dům v ulici U Studánky.

V tomto předvolebním čase nemohu nereagovat na tvrzení jak z osobního hlediska, tak i hlediska obecného - veřejného zájmu, veřejného činitele.

Nejprve několik faktů:

Zemanovi - U Studánky 1112:
- pozemek koupen v roce 1992 v dražbě od Města Prachatice jako zainvestovaný, tj. včetně standartní možnosti vyjít před dům na přiměřeně kapacitní chodník jako má dům pod námi nebo  řadové domky v ulici Větrná.

- dům a oplocení byly řádně zkolaudované a ohlášené stavebnímu úřadu v letech 1995 a tuším 1999

- rodinný dům čp 1112 přiléhal do myslím roku 2008 k výjezdu na pole, který leží v úvozu a komunikace byla široká cca 3m. Proto neměl a nepotřeboval přiléhající chodník

- v roce 2009 jsme měli dceru ve věku 4 let - malé neposedné dítě

Manželé Liptákovi:
- pozemek koupen po roce 2005 od soukromého vlastníka jako nezainvestovaný, ale v územním plánu určený k výstavbě rodinného domu; v místě pozemku je dlouhodobě schválená trasa páteřní komunikace - Javorová ulice

Veřejnost:
- ulice U Studánky je dlouhodobě užívaná chodci z velké části města k chůzi do lesa - na tankovku.

- ulice U Studánky je historická cesta - dlouhodobá veřejná cesta.

Město Prachatice schválilo a Městský úřad Prachatice povolil nejen manželům Liptákovým, ale také dalším investorům v této oblasti (cca 8 domů), vybudování nové infrastruktury, která zpřístupňuje tyto domy. Její vybudování bylo podmínkou pro vydání stavebních povolení na domy samotné.

My - Zemanovi jsme od začátku projednávání záměru zastavět  nově tuto část města nebyli oficiálně ani neoficiálně městem Prachatice informováni; o tom, že se zde bude stavět, jsem dozvěděl  náhodou od souseda.

Tzn. Město Prachatice ani Městský úřad bohužel neřešily situaci, že zde se v místě navrhovaného napojení nové urbanizace (slepé úzké komunikace) na stávající silniční síť nachází mnoho let rodinný dům, jejichž uživatelům se zásadně změní okolnosti užívání - dojde k zprůjezdnění komunikace pro těžkou techniku po dobu výstavby a následně pro běžný automobilový provoz; do té doby byla cesta využívána pouze pěší veřejností, sezonně zemědělci a námi pro přístup do domu.

Komunikace před východem z domu je v úvozu, široká pouze cca 3 m, ve sklonu cca 13%

Město Prachatice a Městský úřad Prachatice již v roce 2008 souhlasily s novou zástavbou - s prostým prodloužením komunikace a nepožadovaly chodníky pro veřejnost.

Na základě našich opakovaných žádostí v letech 2009-2010 ale Město Prachatice a Městský úřad Prachatice změnily svá rozhodnutí, která původně investorům odsouhlasily a samospráva uložila investorům zpracovat územní studii s chodníkem, který byl v první fázi navrhován před vchodem do našeho domu v nedostatečné šíři.  Proto jsme (Zemanovi) věnovali investorům 10.000 Kč, abychom podpořili vybudování chodníku pro nás (a logicky i pro veřejnost) v šíři alespoň trochu odpovídající normálnímu užívání, která stejně nedosahuje všude ani normovaných 1,5m.

Město Prachatice aktivně  přiměřeně široký chodník pro veřejnost původně po investorech nepožadovalo, ani aktivně neřešilo, když jsme se poprvé ozvali s žádostí o řešení...

 

Naše žádosti jsme od začátku zdůvodňovali  vytvořením velmi nebezpečné situace, kdy naše dcera (děti sousedů, které k nám chodily - chodí)  měla vycházet - vběhnout rovnou do vozovky, kde řidič nemá ve strmém klesání možnost kam uhnout na úzké cestě a ani v zapuštěném schodišti vidět dospělou osobu, natož dítě vycházet - vybíhat; dítě nemá šanci naopak zareagovat na blížící se auto. Jako rodič - otec jsem byl ze situace opravdu zoufalý.  Město Prachatice a Městský úřad těmto námitkám zprvu opakovaně vůbec nevěnoval odpovídající pozornost a neřešil je. Byť argument bezpečnosti uživatelů  domu čp 1112 je logicky stejný pro chodce z řad veřejnosti. Změna nastala až po mnohačetné komunikaci, podávání stížností a sdělení, že se budeme bránit všemi legálními prostředky.

Výsledek (ne)kvalitní práce orgánů samosprávy a státní správy v tomto případě nové urbanizace:

- lidé, kteří se vůbec neznali (Zemanovi versus Liptákovi a další investoři) mají velmi špatné mezilidské vztahy jen proto, že konání orgánů státní správy a samosprávy nebylo spravedlivé a odborně vedené vůči všem zúčastněným subjektům - občanům města.

- platný územní plán - páteřní veřejná komunikace nebyla dobudovaná, ani nedošlo k majetko-právnímu vyřešení pro další postup - darem, výkupem od investora.  Veřejnost tedy nebude  moci chodit ze severu na jih v místech, kde vždy byl průchod volný. Ulice Javorová končí v podstatě v poli a za plotem.

- zvolené zastavění polí a luk přiléhajících k ulici U Studánky je problematické v každodenním užívání - obousměrně průjezdná cesta tři metry široká např. dlouhodobě nevyhovuje svozu komunálního odpadu, který je z nových domů vyvážen na multikáře, místo aby jej odvezl kuka vůz, když nabírá odpadky o ulici níže. Auta občas zůstávají stát v křižovatce a čekají, až sjede auto z této úzké cesty. V zimě mnohdy majitelé nedojedou až ke svým domům - úzká a příliš strmá komunikace....

- s investory a dodavateli stavby infrastruktury ulice U Studánky, které zastupuje MUDr. Pavel Lipták,  není jednáno městem Prachatice  - odborem KSD stejně důsledně, jako s jinými dodavateli, kteří staví infrastrukturu, která je - bude ve vlastnictví města. Konstrukce vozovky nebyly kontrolovány, protokolárně předávány atd., přestože to veřejnoprávní smlouva investorovi nařizuje. Přesto byla stavba zkolaudovaná Městským úřadem Prachatice! Město samo - příslušné odbory a příslušní pracovníci se o to aktivně nezajímají, přestože minimálně od mé osoby na to byli vícekrát upozorňováni. To vše pravděpodobně zapříčiní v budoucnosti další náklady na možné předčasné opravy nekvalitně odvedených stavebních prací nebo právní problémy v této nově urbanizované lokalitě města, pokud např. investoři smlouvu do lhůty nenaplní.

Pokud jsem v očích kohokoliv vinen - fakticky i morálně za to, že mi nebylo jako běžnému občanovi (nevykonával jsme v té době veřejnou funkci), vlastníkovi a uživateli nemovitosti a od konce roku 2010 jako zastupiteli lhostejné, že provedená urbanizace je minimálně nevhodná pro každodenní život v lokalitě, která dle schváleného územního plánu má nabízet "velmi kvalitní bydlení"  všem občanům - logicky tedy  starousedlíkům i novým stavebníkům, potom takovou vinu samozřejmě přijímám.

Pokud jsem pochybil - morálně i fakticky, že jsme se obával, že může díky původní verzi schválené nové urbanizace Městem Prachatice i městským úřadem bez jakéhokoliv chodníku  zbytečně dojít - zvýší se riziko vážného úrazu mé dcery - dětí sousedů  i široké veřejnosti, potom se k takovému pochybení otevřeně hlásím.

Mně (naší rodině) vadí a mrzí, že máme nenormální vztahy s Liptákovými, i jinými novými sousedy v domech nad námi, které jsou založené díky výše uvedeným vnějším vlivům, nikoliv primárně námi samotnými, neboť jsme se s některými vůbec neznali.

Myslím, že my - Zemanovi i ostatní starousedlíci v této oblasti si neškodíme a naopak, normálně i často nadstandardně spolu žijeme běžný sousedský život lidí bydlících ve čtvrti s rodinnými domy.

 

I na základě těchto zkušeností jsem se celé volební období snažil o řešení podobných problémů ve městě a systémově  o vytvoření a aplikaci pravidel pro urbanizaci, která by byla jasná pro všechny zúčastněné subjekty a neumožnila pokračovat v podobných neodborných řešeních, která v konečném důsledku snižují kvalitu života i hodnotu majetku všech občanů, kterých se přímo dotýká a také neumožňuje veřejnosti běžným a bezpečným způsobem užívat veřejná prostranství související s touto zástavbou...

 

Bohužel, pravidla, jejichž vypracování jsem jako místostarosta a zastupitel inicioval, spolupracoval na jejich tvorbě a Antonín Jurčo, vedoucí stavebního odboru MěÚ je celkově odborně vypracoval a předložil ke schválení Zastupitelstvu městu Prachatice, tak nebyla zastupitelstvem schválena a uvedena v platnost...

 

Hlasoval jsem pro ně sám ( resp. byl sám proti jejich odložení)...

 


S přáním hezkého dne   Robert Zeman