Robert Zeman: Dotazy a podněty přednesené Zastupitelstvu města Prachatice 28.1.2015

28.01.2015 20:01

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

 

níže naleznete dotazy a podněty, které jsem přednesl na jednání zastupitelstva v dnešní středu, t.j. 28.1.2015.

Na místě jsme získal pouze informaci - konstatování bez zdůvodnění, že nebude komise pro urbanismus - první bod dotazů.

 

Dále bylo odpovězeno pouze na problém chybějící mřížky a zaneseného žlabu v Solní ulici (dtaz číslo 8), kdy mi po diskusi informoval starosta M. Malý a posléze pan Z. Zubeš, že jde o záměr před opravou.

Škoda, že jej dopředu nevysvětlí veřejnosti, nemusela by si myslet možná jako já, že jde o šlendrián. Přitom stačí krátká zpráva na webu města, Facebooku... Tak jsem se o to snažil a nabádal kolegy na úřadu alespoň já, když jsme byl v exekutivní funkci, aby dopředu předcházeli nedorozuměním.

 

Na další podněty nebylo na místě odpovězeno, až je obdržím v písemné podobě, zveřejníme je.

 

Robert Zeman, zastupitel

 

Níže naleznete dotazy:

Žádám vedení města o ústní a následně i písemné odpovědi na níže uváděné dotazy. Dotazy včetně ústních i písemných odpovědí žádám zařadit k zápisu z jednání zastupitelstva.

 

1.
Jaké vážné a objektivní důvody vedly radu města k nezřízení komise pro urbanismus? Přitom dva subjekty v radě měly tento počin přímo ve volebním programu a došlo k redukci komisí s navýšením členů za NEZ a CSSD, tzn. není objektivním důvodem pro nezřízení navýšení počtu komisí, resp. počet členů v komisích.


2.
Jaké vážné a objektivní důvody vedly radu města k nevyhovění mé žádosti o doplnění dat od doby funkčnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 5/2011, resp. k zrušení tvorby grafu, který by vizuálně přiblížil soutěžní ceny ve vztahu k projektovým?
Upozorňuji, že stejně jako PRO Prachatice měly  ANO, ČSSD, NEZ podporu transparentnosti zadávání veřejných zakázek ve volebním programu a občanům Prachatic veřejně taková opatření přislíbily konat.


3.
Žádám o vysvětlení, proč je vítězná cena na zateplení ZŠ Zl. stezka - speciální škola o 14,11% vyšší oproti projektové ceně? Zde  zafungovala právě možnost srovnání s projektovou cenou k sepsání tohoto dotazu.
 
4.
Žádám o informaci a podávám podnět ve věci dalšího využití pavilonů ZŠ Zl. Stezka po zateplení, které jsou nyní prázdné a navrhuji je zapojit zpět do  sytému školy, případně prověřit nákladovost všech možných variant aktivního využití, aby zateplené pavilony s vyměněnými okny  nebyly prázdné a nevyužívané.

5.
Proč dosud není uveden záznam v sekci přímá zadání zakázek včetně odůvodnění v případě koupi automobilu pro městskou knihovnu?  Kdy byla smlouva podepsána?

Upozorňuji, že zadavatel je povinen v souladu se směrnicí 5/2011 tak učinit do 14 dnů od podpisu smlouvy!

 

6.
Protože tak rada dosud neučinila a jedná se o velmi jednoduchý krok, podávám podnět ve smyslu § 82 ZO k neprodlenému zavedení zveřejňování faktur, smluv a projektové dokumentace u všech obchodních případů soutěžených dle směrnice 5/2011 a zákona o zadávání veř. zakázek. Stačí je přidávat jako příloha v pdf v rámci stávajícího systému, tzn. je možné okamžitě realizovat tato opatření bez jakýchkoliv finančních nákladů. 

Upozorňuji, že stejně jako PRO Prachatice měly  ANO, CSSD, NEZ podporu transparentnosti zadávání veřejných zakázek ve volebním programu a občanům Prachatic veřejně taková opatření přislíbily konat.
 
7.
Protože tak rada dosud neučinila a jedná se o jednoduchý administrativní krok, podávám podnět ve smyslu § 82 ZO k prověření a následné realizaci zveřejňování materiálů  předložených k projednání radě města a zastupitelstvu města. Nejde o původní nápad PRO Prachatice.

Upozorňuji, že stejně jako PRO Prachatice měly  ANO, CSSD, NEZ podporu transparentnosti  a kvality veřejné správy a komunikace s veřejností ve volebních programech.

 

8.
Upozorňuji na dlouhodobě zanesený ekodrain v Solní ulici včetně chybějící mřížky. Jde  o místo před  vjezdem do Solní ulice – naproti domu A. Pavlíčka. To nikomu z vedení tento stav nevadí?


9.

Žádám o podrobné a věcné zdůvodnění, proč rada města  svým usnesením zakázala mé osobě vytvořit nebo mi nechat vyrobit oficiální vizitky zastupitele města se znakem města. O vizitky jsem požádal začátkem listopadu a informoval městskou radu o skutečnosti, že budu aktivním účastníkem mezinárodní konference v Římě 16.12.2014, kde budu prezentovat za delegaci SMO ČR na příkladu Prachatic práci malých měst v oblasti péče o seniory v rámci celé Evropy. Proč bylo na tuto žádost oficiálně odpovězeno po zákonném termínu formou výpisu z usnesení až 6.1.2015?