Proč je výstavba nového vodojemu mrháním městskými penězi?

28.12.2017 15:05

Na zastupitelstvu 18. prosince 2017 jsem požádal o vyjmutí položky  přípravy projektové dokumantace na výstavbu nového vodojemu Fefry z návrhu rozpočtu a plnění strategického plánu na roky příští. Současně jsem navrhnul detailně problematiku projednat veřejně na některém dalším zastupitelstvu za účasti zástupců Jihočeského vodárenského svazu, v jehož představenstvu nyní zastupuje Prachatice starosta M. Malý, provozovatele naší vodohospodářské sítě ČEVAK a zhotovitele odborné studie, která popisuje podmínky a důvody pro vznik dalšího vodojemu.

 

Jak bývá dobrým zvykem, návrh nebyl přijat a naprostou většinou všech zastupitelů byl poslán do realizace. Jediný "blázen", který nechce více využívat naší kvalitní vodu a zlevnit ji tak pro všechny, jsem já.

 

Proč?

 

S naší vodou z Fefrů, s jejím nejen větším využitím, je to jako s migrací do Evropy. Mnoho lidí v souvislosti s migranty a uprchlíky  tvrdí (nyní spíše tvrdilo), že musíme pomáhat stůj co stůj a je to tak správné. Problém je, že situace se nehodnotí v souvislostech a tím nakonec nastane opak zamýšleného. 

 

Tak tomu je a bude i s vodou z Fefrů.

 

V kostce pár parametrů, které nemůžeme opominout:

 

1. Feferská voda je kvalitní a levnější než vody z Římova, ale nikdy nepokryje celkovou potřebu města.

2. Odběr vody z Římova je tedy pro naše město nenahraditelný - nyní z něj získáváme více jak 50% potřeby pitné vody pro Prachatice.

3. Čím více využíváme zdroj vody z Fefrů, tím méně odebíráme vody z Římova.

4. Čím méně odebíráme vodu z Římova, tím horší kvalitativní parametry vykazuje (zkrátka o to déle leží v kovových trubkách než doputuje ke spotřebitelům ve městě)

5. Nový parametr bude, že Prachatice, jako další odběratelé vody z Římova, se budou muset zavázat, že o 35% sníží stávající odběr vody z vlastních zdrojů a to proto, aby tato vodárenská soustava byla schopna nadále standardně fungovat.

 

Rozhodnutí o výstavbě nových vodojemů mělo a má obsahovat  důvody:

 

- strategické: postavit vodojem, protože vodu vůbec nemáme - ALE to není náš případ

- technické: zvýší se možnost využití dobré levné vody - náš případ, ALE díky potřebě dodávky vody z Římova narážíme již dnes na limity využití, navíc bude muset být stávající objem využití snížen o 35% - t.j. cca o 60 000 m3

- technologické: část města bude mít dobrou podpovrchovou vodu - náš případ, ALE za cenu, že zbytku města se naopak jejich voda zhorší, protože pijí vodu z Říma)

- ekonomické: díky většímu odběru vody z Fefrů bude celková cena surové vody pro Prachatice nižší, v tomto případě až za 28 let při ideálním odběru vody o 80 000 m3 více než dosud dle poslední studie EKOEKO.  ALE v realitě to bude i bez nutnosti snížit odběr z místních zdrojů déle (suchá období, nižší vydatnost, atd.). Dále je pravděpodobné, že pokud budeme ignorovat potřeby jihočeské vodárenské soustavy a pravidla, která budou platit pro všechny stejně, dojde k tomu, že voda z Římova bude dražší než dosud a ekonomický přínos celého počinu bude hluboce záporný.

 

Suma sumárum, bohužel, díky všem okolnostem, které souvisí s využitím naší dobré vody z Fefrů, je výstavba dalšího vodojemu za cca 15 milionů Kč zbytečnost a počin jdoucí proti zájmům všech občanů a v současné době vydaná byť jedna koruna na projektovou dokumentaci, je mrháním městskými penězi.

 

Tohle vše zastupitelé ví, stejně tak jako příslušní odborníci městského úřadu a přesto nejen M. Malý a J. Krejsová na zastupitestvu věc zpolitizovali a budou občanům tvrdit, jak konají v jejich prospěch a brání je proti "všemu zlému".

 

Bohužel tak rozhodováním bez ohledu na okolnosti  vytvoří budoucí problémy.

 

Na budoucnosti ale asi nezáleží, alias slovy Angely Merkel: "Wir schaffen das"  to zvládneme.

 

 

Robert Zeman, zastupitel

 

P.S. Níže naleznete text žádosti přednesený na ZM.

 

Žádost o vypuštění bodu „PD+příprava inv. Akce – akumulace Fefry“ z Návrhu rozpočtu města Prachatice pro rok 2018 a z Realizace Strategického plánu rozvoje města Prachatice v letech 2017 a 2018

 

Výstavba nové akumulace – VDJ Fefry je na základě skutečností, které jsou v současné době známé v rozporu z péčí řádného hospodáře a to z důvodu, že:

 

- není jasně známa dlouhodobá vydatnost vodních zdrojů, ze kterých mají být vody akumulovány

 

- takto razantním zvýšením využití místních zdrojů nedojde k nahrazení potřeby vody z Římova. Dojde tak k dalšímu zhoršení kvality této vody pro ty spotřebitele v Prachaticích, kteří ji využívají.

 

- ekonomická přínosnost tohoto řešení je diskutabilní i v případě ideálního stavu – ideální a lineární vydatnosti podzemních zdrojů Feferského prameniště (28 let prostá návratnost)

 

- existuje reálně předpokládaná povinnost snížit odběr z vlastních zdrojů o 35% u všech odběratelů vody dodávané z JVS (rozhodnutí představenstva JVS 12.12.2017) a to z důvodu nutnosti zajištění ekonomické a technologické stability soustavy.

 

S tím souvisí i reálná možnost změn parametrů i ceny vody dodávané od JVS. Tzn. změna v plynulosti dodávek, negarantovatelnost technologické kvality vody, zvýšení ceny odebírané vody vzhledem ke snížení odběru a s tím související negativní dopad do ekonomiky vodního hospodářství v Prachaticích.

 

Návrh pro zastupitelstvo města Prachatice:

 

- vypustit zmíněný bod z návrhu rozpočtu a z realizace strategického plánu

- projednání uvedené problematiky na nejbližším zasedání zastupitelstva města za účasti zástupců JVS, provozovatele ČEVAK a zpracovatele studie EKOEKO.

 

V opačném případě se domnívám, že podpora těchto bodů za současné znalosti souvisejících informací může být vnímána jako vědomé konání nás zastupitelů v rozporu s principy péče řádného hospodáře se všemi souvisejícími důsledky pro každého z nás.

 

Vážené členky a členové

Zastupitelstva města Prachatice