Kateřina Wagnerová: Politika, ekologie a trvale udržitelný rozvoj v našem městě

09.03.2015 19:34

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

 

V pondělí, 16.února byl radě města Prachatice předložen k projednání návrh  „Motivační systém pro efektivnější třídění odpadů“ sdružením nezávislých kandidátů PRO Prachatice. Rada města tento projekt bez udání důvodu nepodpořila.

 

Motivační systém s čárovými kódy a inteligentní systém nakládání s odpady byl zaveden již v řadě měst. Pro úplnost uvádím, že se jedná například o města Nový Bydžov, Nový Bor, Jaroměř, Mikulov a okolí, Letohrad atd. Tyto města z celého systému profitují a to nejen finančně, ale i odpovědnějším přístupem občanů k životnímu prostředí, které je obklopuje.

 

Celý dokument, který byl radě města předložen, lze najít  zde.

 

Krok rady je z mého pohledu naprosto nepochopitelný. Tím spíše, že na webových stránkách města, je tématu nakládání s odpady věnován celý článek.  https://prachatice.eu/bioodpad-resime-spolecne  Z celého sdělení vyplývá, že by se v letošním a příštím roce měl přístup města značně zlepšit. Částečně to pravda je - v příštích letech bude město podporovat například komunitní kompostování. Co je to však platné když vedení města projevuje absolutní nezájem a nepochopení v otázkách ekologie  a trvale udržitelného rozvoje našeho města? Je to snad proto, že si myslí, že tato problematika není třeba řešit? Tak naivní přece nemůže být někdo kdo je představitelem města jako jsou Prachatice.

Proč odmítají léty prověřený systém a slibují, že naše město se vydá podobnou avšak svou cestou?  Nepředpokládám, že má město “zbytečné” peníze na testování svého modelu.  Spíš si myslím, že se nebude dělat nic víc než co je nezbytně nutné, tedy než to co vyplývá ze zákona o odpadech.

Přitom spolupráce s městy, kde jsou tyto modely již delší dobu je přece snadná. Dle mých informací, by tamní zaměstnanci se svými zkušenostmi mohli být do začátku velkou oporou.

 

Jsem přesvědčena, že představitelům našeho města uniká jeden důležitý fakt. (Doporučila bych jim sundat si už konečně růžové brýle.) A sice to, že na prvním místě v problematice nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů. K tomu je třeba především motivace obyvatelstva a všeobecné povědomí o této problematice mezi občany. To v Prachaticích zoufale chybí.

 

To, že v Prachaticích se neřeší prevence vzniku odpadů dokládá i mírně populistický krok – osvobození poplatku za odpad pro novorozené občánky města Prachatice. Ze sociálního hlediska je to jistě hezký krok, ovšem z hlediska odpadové politiky krok naprosto kontraproduktivní. Za dva roky, kdy kojenec  používá jednorázové pleny se totiž vyprodukuje v průměru 4000 plen, které v nasáklém stavu váží kolem jedné tuny! https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/odvracena-strana-plenek  Jedná se o odpad dále nezpracovatelný, který končí buď ve spalovnách nebo na skládkách komunálního odpadu. Možná, že by postoj města byl jiný v případě, kdyby součástí jeho vlastnictví nebyla skládka komunálních odpadů na Libínském Sedle.

 

Negativní přístup města k šetrnému zacházení s životním prostředím mohu dále uvést na několika příkladech, které byly realizovány v nedaleké minulosti.

Ve městě, kde je nespočet lokalit, které se nabízí k výstavbě  sportovního zařízení musí ustoupit jediný rozlehlejší park přehnanému projektu jen proto, že městu byla přislíbena dotace.

Po rekonstrukci Kasárenské ulice byla vysazena náhradní výsadba, která ani zdaleka není úměrná vzniklé újmě. https://prachatice.eu/informace-o-kaceni-stromu-v-ulici-kasarenska

Mimo jiné, je vedení města také více než nakloněno zastaralému projektu výstavby dopravní přeložky, kterou město v podstatě nepotřebuje a která má zlikvidovat kulturně a architektonicky cennou památku jako je Kralova vila a velkou část údolí Živného potoka. V době kdy se v drtivé většině větších měst řeší alarmující dopravní situace, Prachatice vítají nárůst kamionové a automobilové dopravy. (Jen pro zajímavost uvádím odkaz na článek kde jsou popsány negativní důsledky automobilové dopravy na lidské zdraví: https://respekt.ihned.cz/c1-63357640-saze-v-krvi)  

A dalo by se pokračovat.

 

Závěrem bych touto cestou chtěla oslovit paní Míškovou. Lípu v Pivovarské ulici jsme se pokoušeli s kolegy a s pomocí ČIŽP zachránit, bohužel už se nedalo nic dělat. Je to jen další důkaz barbarství, které se kolem nás děje.

Osobně jsem přesvědčena, že už bylo dost obdobných situací. Pokud chceme něco změnit, pokusme se to pomocí nástrojů demokracie udělat. Nečekejme, že se představitelé našeho města změní, protože oni se nezmění. Nemají důvod. Tlak musí přijít od nás, obyvatel města a voličů. Nebojme se toho!

 

Kateřina Wagnerová, předsedkyně spolku Pelyněk a kandidátka sdružení nezávislých kandidátu PRO Prachatice