Júsuf Traore: Jak si vedl KOSOPRK :-)

03.10.2014 21:53

Včerejšího dne proběhlo poslední jednání komise sociální a prevence kriminality, jíž jsem měl možnost být 4 roky předsedou. Velice mě těší, že po celé 4 roky většina členů aktivně pracovala v oblasti, které se naše komise měla věnovat a rád bych jim i touto cestou poděkoval. Zároveň musím ale říct, že naše komise mohla takto fungovat pouze díky výraznému přispění nečlenů v podobě paní Voráčkové, Hauptmanové a Rabenhauptové… Díky všem 

Naše poslední setkání mě ale potěšilo zejména díky tomu, že i když jsme byli každý z „jiné strany“, dokázali jsme se i týden před volbami řádně zasmát a pobavit nejen na účet stran a uskupení ostaních ale i vlastních. Snad to zvládneme i po volbách…

Na následujících řádcích se dočtete, jak pracovala naše komise v posledních 4 letech… Je to hodně dlouhé, takže pokud se do toho pustíte, doporučuju doutníček a sklenku beaujolais… 

Júsuf

 

Komise Sociální a Prevence Kriminality se sešla poprvé v březnu roku 2011. Jednalo se komisi složenou ze dvou bývalých komisí, a to komise sociální a komise prevence kriminality. Celkem se komise sešla v rámci 20 jednání.

V rámci prvních krůčků si naše komise sama nastavila náplň činnosti a oblasti, ve kterých se bude aktivně podílet na zkvalitnění života občanů Prachatic. Mezi tyto oblasti patřilo zejména
- řešení a zabývání se podněty občanů na poli sociálním (zejména v oblasti děti a rodiny, lidé s handicapem, lidé v akutní sociální krizi, senioři + aktuální témata – romská problematika, drogová oblast atd.)
- posuzování vhodnosti žádostí o přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou na Skalce a SNP Prachatice
- spolupráce se státními a nestátními orgány a institucemi v sociální oblasti
- stanovení priorit a potřeb prevence kriminality ve vztahu k široké veřejnosti
- příprava a podávání žádostí o finanční příspěvky v oblasti prevence kriminality

Od počátku se komise chtěla vymezit vůči pojmu „komise pro komisi“, jak ji někteří nazývali. „Snažili jsme se nesedět jen u stolu a papíru, ale opravdu vyrazit k lidem a s lidmi…“ kvituje aktivity komise její členka Zdena Hrůzová.

Komise v rámci svých setkávání navštívila bezpočet zajímavých míst, mezi než patřili např. DDM Prachatice, Mateřské centrum Sluníčko, Městská knihovna, Komunitní místnost zdravotně postižených a seniorů, DPS Skalka, Hotel Albatros Relax, Portus Prachatice nebo Domov sv. Matky Vojtěchy. Jelikož si je ale komise vědoma faktu, že důležité nejsou jen stavby a místa, ale především lidé, účastnili se komise rovněž zástupci nejrůznějších organizací, působících v oblasti sociální, volnočasové či prevence kriminality. Není možné jmenovat všechny, ale namátkou mezi ně patří např. Daniel Randák (šéf kontaktního centra v Prachaticích), Jiří Machart (šéf DDM), Dana Vidlášová (šéfová DPS Skalka) a mnoho dalších.
Jako jeden z prvních cílů si komise vytyčila INFORMOVANOST. Tento obecný pojem komise pojala ve smyslu maximální informovanosti široké veřejnosti o nabídce sociálních služeb či informací z oblasti prevence kriminality ve městě Prachatice, k čemuž slouží informační panel umístěný v centru města a zároveň několikrát avízovaná snaha získávat informace a podněty přímo od občanů město a to formou různorodých kampaní, zřízení mailového kontaktu nebo fyzické schránky na MěÚ Prachatice.

Další z významných aktivit bylo POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o přidělení bytů zvláštního určení DPS Skalka, DPS na SNP a zařazování čekatelů do užších a širších pořadníků zájemců o byt, kdy měla komise vždy perfektně připravené materiály sociální pracovnice paní Voráčkové.

Významnou oblastí činnosti je rovněž ZPRACOVÁNÍ GRANTOVÝCH VÝZEV prevence kriminality. Během svého působení komise prohlasovala a zfinalizovala 3 komplexní projekty prevence kriminality (3 P pro Prachatice, 4 P pro Prachatice a 5 P pro Prachatice). Vždy se jednalo o kvalitní a skvěle připravené projekty, které se zabývaly zejména sociální prevencí u dětí, mladistvých a seniorů.

Ve výčtu aktivit nelze opomenout snahu komise o systém transparentního financování sociální služeb ve městě Prachatice (mimojiné jediné zadání ze strany rady Města Prachatice). Přes velké úsilí a snahu mnohých lidí nebylo doporučení komise ani v nejmenším vyslyšeno. Nelze posoudit, zda byl tento výsledek dílem neznalosti, hlouposti nebo nechuti, ale bohužel je takový, jaký je (čili žádný).

Členové komise se s různou intenzitou zapojovali do mnoha zajímavých aktivit pořádaných na poli sociálním či společenském pro občany našeho města, mezi kterými nechyběla účast na Fóru zdravého města resp. Studentském fóru zdravého města, pokračujícím procesu plánování sociálních služeb, hledání Míst přátelských seniorům nebo setkání za účelem hledání transparentního systému financování sociálních služeb.

Aktivity komise samotné sice „neobjevily Ameriku“, ale přesto se dají, z pohledu společenského, považovat za podstatné.

- Opětovně se i v loňském roce komise zapojila do výběru vhodných dílčích projektů a sestavení finální podoby projektu v rámci grantové výzvy prevence kriminality ministerstva vnitra.
- Pravidelně zprostředkovávala poskytovatelům sociálních služeb možnost informovat o svých aktivitách a činnostech formou powepointových prezentací.
- Pokusila se o zpřesnění a zjednodušení formulářů pro grantové výzvy Města Prachatice.
- Věnovala se nabídce spolupráce a možnostem realizace aktivit Agentury pro sociální začleňování v Prachaticích.
- Navrhovala zpřesnění kritérií pro příjem dětí do 3 let věku přijímaných do Mateřské školy v Prachaticích.
- Zprostředkovala setkání předsedů tří komisí Rady Města Prachatice pro společnou synchronizaci aktivit realizujících se v Prachaticích v oblasti školské, sociální a kulturní.
- Podílela se na přípravě kampaně Místa přátelská seniorům.

Komise ale samozřejmě reagovala i podněty občanů Prachatic či institucí. Mezi nejvýznamnější patřily podněty týkající se provozu heren a nonstopů v Prachaticích a domnělého prodeje OPL na jedné z akcí, jejímž pořadatelem byly KIS Prachatice.

 

Bylo by velkou chybou závěrem opomenout téměř desítku hostů, kteří se účastnili jednání KSPK a svými informacemi či podněty byli velkým přínosem pro jednotlivé členy i komisi jako celek. Nejpodstatnějšími nečleny komise, kteří ale měli lví podíl na stabilním fungování komise, byli již tradičně Ivana Voráčková, Jaroslava Hauptmanová a samozřejmě garant komise Hanka Rabenhauptová.