Jaký byl rok 2013 a co nás čeká v roce 2014?

31.12.2013 19:40

 

Rok 2013 nebyl tím smolným rokem, pokud bychom jej viděli podle třináctky. Alespoň v oblasti tepelného hospodářství, které se povedlo v první polovině stabilizovat tím, že organizace sama připravila plán opatření, které vedou ke snížení ceny tepla a které lehce předčily nabídku firmy ČEZ teplárenská. Se strategickým plánem je možné se veřejně seznámit na stránkách www.thpt.cz. Skutečnost je v konci roku ne tak příznivá jako plán a to díky cenovému zvýšení plynu, které ale neovlivníme. Nicméně plán realizací běží, kvalitně hodnotit bude možné až po jejich úplné realizaci.
Také se povedlo konečně pořídit a provozovat kogenerace v plaveckém bazénu, stejně jako dokončit ne příliš jednoduchou rekonstrukci ulice Rumpálova. Zateplili jsme obě zbývající školky, kdy bohužel budova v Krumlovské ulici byla dokončena až v konci podzimu, ale bohudík, že jsme na tuto akci nakonec dotaci obdrželi.
Dopracovali jsme projektovou dokumentaci na výstavbu odpadového dvoru a vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Zahájili stejné systematické kroky k zateplení obou škol - Národní i Zlaté stezky. Opravili mnoho chodníků, na některé dali kostičky. Jsou hezké, ale také byly hezky drahé :-)
V oblasti materiálních řešení a výsledků jsme byli myslím docela úspěšní.

A jinde? Protože ROP Jihozápad má (měl) stále nerozdělené peníze, našly se nakonec  i pro projekt hokejbalového hřiště v parku Mládí. Přestože na podzim odpadnul hlavní důvod, proč v akci, která nás stála již statisíce, stále pokračovat - areál DDM je bezplatně předáván Jihočeskému kraji, nadále akci posunujeme dále. A to přesto, že dojde ke zničení parku Mládí, přesto, že se postaví sportovní areál několik stovek metrů právě od historicky umístěného hřiště na DDM.
Nedokázali jsme snížit nájemné u velkých bytů, přestože možnost byla nastíněna a byla by spravedlivá pro všechny. Proto stále častěji sklízíme plody vysokého nájemného ve vztahu k příjmové úrovni mnoha občanů našeho města - někteří noví nájemníci jsou chroničtí neplatiči, jsou sociálně méně přizpůsobiví, stále dochází k odlivu starousedlíků z městských bytů, mění se sociální složení společnosti ve městě směrem, který spíše destabilizuje dlouhodobý stav. Neobydlenost bytů také negativně ovlivňuje ekonomiku tepelného hospodářství  a tím i cenu pro všechny odběratele.

V některých sporech nedošlo k rozuzlení. Mám na mysli např. způsoby zadávání zakázek na odboru kultury v minulém volebním období, nařčení místostarosty ze lži v případě polemiky s dodavatelem tepla z tepelných čerpadel, označení téhož veřejného činitele  - mě za osobu lidsky i politicky nepřijatelnou bez zdůvodnění od novináře, který se považuje za nezávislého a zároveň je příjemcem finančních prostředků z městského rozpočtu za tvorbu městských videoreportáží,  zpravodajských relací a záznamů zastupitelstva.

Nepíši o tom kvůli sobě, abych kontroverze dotýkající mé osoby připomněl, ale proto, že zůstaly bez společenského posouzení a zhodnocení, zda dotyční nebo naopak  veřejný činitel  jednal v souladu s dobrými mravy, ve prospěch veřejnosti nebo naopak. A to považuji za  nebezpečné a nesprávné, protože nedochází potom ve společnosti  - (nejen) u nás Prachatičanů ke katarzi, nehledá se pravda a spravedlnost. Tedy atributy, na kterých je zdravá společnost založena a nutně je potřebuje k opravdové společenské stabilitě (ne zdánlivé) a dlouhodobému vyváženému rozvoji.

Povedlo se ale také uvést v život mnoho drobných pozitivních věcí - namátkou angličtina do školek, dokrývač TV signálu, družina na Zlaté stezce z bytu školníka, zpěvník s regionální lidovou tématikou, webové rozhraní, kde je vidět pohyb vozidel technických služeb, městské lesy dotáhly obůrku  do stádia realizace a lidé se chodí dívat na zvěř atd. atd.


Čeká nás volební rok, rok, kdy budeme muset dokončit zefektivnění  tepelného hospodářství, měli bychom se opět zamyslet nad smysluplností vysokých nájmů jako jednoho z významných faktorů ovlivňujících prachatickou ekonomiku, sociální strukturu obyvatel města a životní úroveň cca 1/3 lidí. Nadále systematicky pracovat na mnoha úkolech a projektech bez ohledu, zda jsou systémové, dlouhodobé nebo jen nahodilé, detailní a týkající se jednotlivých starostí a požadavků občanů.

Jako společnost - Prachatice - Prachatičané máme slušnou šanci se posouvat krůček po krůčku ke stabilnějšímu a kvalitnějšímu každodennímu životu, pokud budeme moudří a spravedliví. Nikdo jiný to za nás neudělá - jsme město s vlastní svobodou, ale i odpovědností z ní plynoucí...

 

 

Robert Zeman, lídr PRO Prachatice a místostarosta města Prachatice