Jaký byl rok 2011? Co nás čeká letos?

01.01.2012 08:34

Pokud se ohlédnu za minulým rokem, a když trochu přimouřím oči, abych neviděl zbytečné detaily, zůstane mi v zorném poli několik výrazných momentů, ať již pozitivních nebo takových, které k chlubení nejsou a naopak stojí za změnu.

 

Nejprve začnu tím, co si myslím, že se nám, myšleno PRO Prachatice, povedlo. Především realizovat hlavní body volebního programu ihned ze začátku roku 2011.

 

Veřejné zakázky je možné vidět na webu, u těch nad 800 tisíc je možné se hlásit přímo bez oslovení. Mnoho prací bylo takto na volno vypsáno i při částkách nižších. Příkladem může být vypracování projektové dokumentace k výstavbě odpadového dvora s kompostárnou, kdy byl rozptyl nabídek od 100 tisíc do 1,6 mil. Kč.  Projekt je dnes hotov a práce pokračují dále. V tomto případě vyhrál projektant mimo Prachatice. Drtivou většinu otevřených řízení však vyhrály místní firmy. Stačí se podívat na web města Prachatice a každý se sám může přesvědčit. Tento způsob zadávání zakázek nám umožnil realizovat více investičních akcí za méně peněz - celková rekonstrukce tří ulic a mnoho dalších staveb a oprav. Přesto neexistuje ideální stav a uvedené kroky a opatření nemusí vždy plně zajistit obranu proti možným kartelovým dohodám jednotlivých uchazečů o městské zakázky. Tedy postupu, který je proti zájmům města a jeho občanů.

 

Dalším  splněným bodem programu je viditelnost jednání zastupitelstev i rad - ze zastupitelstev je možné sledovat na kabelové televizi záznam, veškerá hlasování jsou adresná, každý občan si může najít na webových stránkách, jak jeho zastupitel hlasoval.

 

Nájemní smlouvy pro bydlení jsou nyní koncipovány tak, že pokud si plní nájemník své povinnosti, má právo na každoroční automatické obnovení nájemní smlouvy. Podrobnější komentář a plnění jednotlivých bodů volebního programu najdete i s aktualizací k 31.12.2011 v části volební program a jeho plnění. Ne vše se samozřejmě povedlo realizovat.

 

Ve spolupráci s koaličními partnery i ostatními kolegy ze zastupitelstva město zůstalo v dobré finanční kondici, byť některé dotace nebyly městu vyplaceny v roce 2011 a jejich místo bylo dočasně nahrazeno čerpáním rezervy města na financování zateplení školy Vodňanská, zahájení zateplení panelového domu v Národní ulici. O tyto peníze nepřijdeme a opět se obrazně vrátí do rezervy města, až budou  dotace připsány na účet města Prachatice.

 

Zkrátka město je celkově finančně zdravé a to je myslím velmi důležitý úspěch celého zastupitelstva města Prachatice.

 

Špatné, co poškozuje v podstatě všechny občany města v takové či onaké podobě, je komunikování a vztahy mezi některými zastupiteli nejen v koalici, které je PRO Prachatice součástí. 

 

V práci, kterou děláme víc než kde jinde platí, že úspěchy jsou úspěchy všech, byť se třeba někdo nijak na výsledku nepodílí a stejně tak platí, že špatné věci a chování je  nedobrou vizitkou i těch, kteří tak nejednají. Záměrně nás nerozděluji na dobré a špatné i proto, že každý vidí důvody a příčiny jinde, v jiných lidech.

 

Nepovedlo se stabilizovat opouštění městských bytů dlouholetými nájemci a to především velkých bytů, které jsou obtížně pronajímatelné vzhledem k vysokým nákladům na bydlení, které se k nim váží - nájemné i náklady na služby - teplo, vodu, el. energii.

 

V oblasti vodního hospodářství jsme složitě vyhlašovali koncesní řízení, kdy jsme se delší dobu nedokázali shodnout na výši nájemného i celém systému koncesního řízení, kdy jedině pomocí srovnávání zvážíme všechny cesty řešení včetně vlastního provozování městskou společností. Klíčem bude lednové hodnocení podaných nabídek jednotlivými uchazeči na provozování včetně cenové kalkulace technických služeb města. Na celou problematiku je mnohdy náhlíženo více ideově, nežli prakticky a ekonomicky.

 

Nezahájila se privatizaci bytů, stejně jako jsme nenašli řešení zabránění nebo omezení odpojování zateplených bytových domů od centrálního zásobování teplem. Myslím, že nevystačíme s tím, že fungují dobře dodávky tepla.

 

Pro letošní rok vidím jako základní zlepšit vzájemnou komunikaci a vztahy především v rámci koalice, ale nejen zde. A to z mnoha důvodů - jak proto, že je to skoro podmínkou pro odvádění dobré práce celého zastupitelstva, ale i proto, že vůči občanům, voličům, máme povinnost se chovat spíše příkladně, nežli bezpříkladně. 

 

Z dlouhodobého hlediska se snažit využít všech předností, které naše město má a to pro rozvoj cestovního ruchu, kongresové turistiky a podporovat zachování a rozvoj podniků a firem na území města - rozvoj, rozmanitost i stabilizování pracovních příležitostí. Jsme malé město mimo hlavní silnice a problém zajištění kvalitní zaměstnanosti je u nás bohužel zřetelnější než u některých jiných měst, které nemají tuto srovnávací nevýhodu.

 

Pokračovat v trendu otevřené veřejné správy - samosprávy a pečlivě zadávat a vyhodnocovat veškerá výběrová řízení.

 

Razantněji řešit nabývající objem volných bytů. Jde o proces, který není lehce vratný a může zapříčinit mnohé problémy do budoucna - ještě vyšší náklady na bydlení zůstávajících nájemníků, změny sociální struktury na sídlištích, snížení kupní síly významné části spoluobčanů, nenávratný odliv starousedlíků a jejich dětí do okolních obcí nebo úplně pryč.

 

Nejsložitější bude řešit problematiku vysokých cen tepla ze soustavy dálkového topení, neboť zde mnoho rychlých a efektivních možností, které přímo jako rada a zastupitelé máme v rukou, není.

 

Rok 2012 nebude jednoduchý a nebude procházkou růžovým sadem, ale nikdo jiný nežli my - zastupitelé a občané našeho města Prachatice za nás problémy nevyřeší. Je to jen na nás a každý máme svou nezastupitelnou roli, zkusme se ji zhostit co nejlépe, co nejprofesionálněji.

 

 

Vše dobré přeje         Robert Zeman, leader PRO Prachatice a místostarosta města